Okategoriserade


Okategoriserade

Yttrande över SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet som behandlar svensk miljöövervaknings uppgift och organisation. Syftet med utredningen är bl a att identifiera synergier och lösningar som kan leda till en mer kostnads- och resurseffektiv miljöövervakning. KSLA ser ett stort behov att alla Sveriges naturresurser har en adekvat nationell övervakning i kombination…

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten.

Prissatt vatten (SOU 2010:17)

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.