KSLAT

Just nu har vi problem med beställningsformuläret. Vill du beställa, skriv in vilken skrift det gäller i meddelandefältet. Ange även postort. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster, även rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper. Vissa nummer av KSLAT publiceras enbart på akademiens hemsida som pdf-filer. Vid beställning av ett större antal, kontakta Roland Svensson, roland.svensson@ksla.se, 08-5454 7705.


Koll på kolet – KSLAT nr 2-2021

Om kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet – en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel, var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Sökord: jordbruk | klimat | kolflöde | livsmedel

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2020.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Läs mer

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

Om äganderättens innebörd, utveckling och nuläge samt äganderättsliga problembilder.

Sökord: äganderätt | historia

Läs mer

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Om anpassning av svenskt jord- och skogsbruk för bästa klimatnytta.

Läs mer

Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Här får vi ta del av händelser, kunskaper och erfarenheter från åren då galna ko-sjukan, BSE, härjade. Förhoppningsvis ska de leva kvar och förmedlas till kommande generationer.

Sökord: djurhållning | jordbruk | livsmedel | zoonos

Läs mer

Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020

I oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. Nio deltagare tacklade utmaningen som handlade om att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Här är deras lösningar.

Sökord: casetävling | data | konsument

Läs mer

Skogliga begrepp och definitioner – KSLAT nr 7-2019

För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att deltagande parter lägger samma betydelse i olika begrepp. Definitioner ändrar innebörder i tid och rum, vilket understryker betydelsen av att regelbundet hitta ett gemensamt språk. Denna skrift är ett första steg att strukturera dialogen om skogens framtida förvaltning.

Sökord: skog | skogsbruk

Läs mer

Svenskt jordbruk 2030 – KSLAT nr 6-2019

Olika faktorer påverkar utvecklingen inom svenskt jordbruk kommande tioårsperiod. Denna rapport beskriver de yttre ramar som politiska beslut skapar, globalt, inom EU och nationellt. Den ger en genomgång av läget i svenskt jordbruk och  vilken utvecklingspotential olika produktionsgrenar kan ha. Ett antal nyckelfaktorer är avgörande för att den potential som identifierats ska kunna utnyttjas.

Sökord: jordbruk | politik

Läs mer

Landskap – ett vidsträckt begrepp – KSLAT nr 5-2019

Förvaltningen av mark och landskap präglas av snävt sektorstänkande som hotar landskapets olika värden. KSLA:s Landskapskommitté lyfter i ett flertal artiklar fram betydelsen av en helhetssyn för alla som arbetar med landskap i skötsel och förvaltning, och behovet av en nationell landskapsstrategi.

Sökord: biologisk mångfald | kultur | landskap | natur

Läs mer
VISA FLER