Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Freja nr 2 2012

Agrarhistoria vid SLU; forskningprojekt och doktorandtjänst. Anslag och stipendier. Forskning om kuster. Norsk agrarhistoria. M m.

Freja nr 1 2012

Den trädgårdshistoriska forskningen går vidare. Hundra år sedan geografen Sven Dahl föddes. Folke Dovring, agrarhistoriker. Vår geologiska epok antropocen; då … Läs mer

KSLAT 2011 – årgång 150

Här listas de KSLAT som publicerats under 2011. Läs mer

Freja nr 10 2011

Om SOLMED-utgivningen 2011 m m.

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 4 2011

Sista numret under 2011 – med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Läs mer

Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i Sverige i maj 2011. Denna skrift är ett resultat av ett seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige som KSLA, RAÄ och Vitterhetsakademien anordnade i maj 2011. Det syftade till att starta en diskussion om kunskap och kunskapsproduktion om landskap i Sverige och även till att initiera en diskussion om forskning kring landskap Läs mer

SIFI-Nytt nr 6-2011

SIFI-Nytt nr 6-2011 har som tema: Land acquisition. Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2009–2010

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Studieresa till Washington DC

Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor ville fördjupa sin kunskap om det amerikanska perspektivet på frågor om den globala livsmedelsförsörjningen. USA är en av de största spelarna på den arenan. Läs rapporten från kommitténs studieresa till Washington DC. Läs mer