Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLA-Nytt & Noterat nr 2 2008

Vårexkursion – destination Barksätter, Skogligt: ”Vår konkurrenskraft är god!”, Balanserad gödning – ny möjlighet i skogen?, ”Vem älskar den som fet, skallig och tandlös?”, Sápmi som resmål Läs mer

Utveckling av den svenska resursbasen för internationellt skogligt arbete – KSLAT 4-2008

Skogsfrågor i vid bemärkelse regionaliseras och globaliseras snabbt. Samtidigt står Sverige relativt illa rustat, personellt och institutionellt, att möta och dra nytta av denna internationalisering. För att komma till rätta med bristerna och bygga upp en resurs- och rekryteringsbas krävs analyser, målformuleringar, planering, strategier och åtaganden från såväl institutioner och myndigheter som företag och internationella organisationer. Läs mer

Edens lustgård tur och retur – framtidsvägar till ett hållbart naturbruk

Vägen till ett hållbart naturbruk går längs E5:an. En virtuell väg mot framtiden som uppfyller alla våra önskningar om brukare, bönder och företagare som ser på djur och natur – och konsumenterna – med stor Empati och som brukar jord och djur med Ekolologiskt säkra och Etiskt försvarbara metoder som erbjuder stora Estetiska värden och ger ett bra Ekonomiskt resultat. Läs mer

Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära?

Vad händer i våra fiskevatten? Håller fiskbestånden på att försvinna? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Sportfiskarna genomförde en temadag om Östersjöns fiskeproblematik på Svenska Mässan i Göteborg den 11 april 2008. Läs mer

Agriculture, trade and development

The overwhelming majority of people living in poverty are small-scale farmers and agricultural workers. To reach the UN Millennium Development … Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2003–2004

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2008

Göran Persson om framtidens energisystem, Marie-Louise gör Rent hus!, Reflektioner från en Kinaresa, Forskningspolitiska kommittén , ”Svenskt” skogsbruk kan svälja koldioxidutsläppen, Finsk modell blir svensk – kanske! Läs mer

Matens kvalitet

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man … Läs mer

KSLAT 2007 – årgång 146

Här listas de KSLAT som publicerats under 2007. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer