Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Klimatet och skogen – KSLAT 9-2006

Kommittén för ”Klimatet och skogen” inrättades under 2002 och har verkat under närmare fyra år. I och med avlämnandet av föreliggande underlag till ett forskningsprogram så har kommittén fullgjort sina åtaganden. Ett fortsatt arbete med att utveckla och omforma programmet, samt att initiera dialoger med tänkbara finansiärer, genomförs bäst i en annan organisationsform än i en kommitté inom KSLA. I ett tänkt fortsatt arbete ligger bland annat att engagera lämpliga forskningsutförare och att omforma forskningsprogrammet till en eller flera forskningsansökningar. Läs mer

Water Framework Directive – WFD Implementation in a European Perspective

In this report focus is put on how some European countries implement the WFD and how the EU will treat the differences. Special emphasis is put on the characterisation process and to what extent this includes public participation. Läs mer

Efter oljetoppen

Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det … Läs mer

Det ekologiska valet – KSLAT 7-2006

Med konferensen Det ekologiska valet – påverkar det nästa generations hälsa? avsåg Ekologiskt Forum att belysa kunskapsfront och forskningsbehov när det gäller hälsoeffekter av ekologiska livsmedel med speciellt fokus på den yngre generationen. Vad vet vi om den ekologiska matens hälsoeffekter, och vad kan vi säga? Läs mer

Situationen i Sveriges hav och arbetet mot övergödning

Synen på arbetet mot övergödning förändras av en ny rapport av en grupp internationella havsforskare om situationen i haven runt Sverige. En av källorna till övergödning är lantbruket och för att belysa och diskutera konsekvenser för lantbrukets miljöarbete inbjöd KSLAs jordbruksavdelning till överläggningar och diskussion. Läs mer

Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880

Där idag några av Stockholms mest fashionabla Östermalmskvarter nu ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för … Läs mer

Ädellövskog för framtiden

Ädellövskogen är en omistlig del av Sveriges natur. Den är en självklar och attraktiv del i det sydsvenska landskapet, viktig för rekreation och nödvändig för den biologiska mångfalden. Virkesproduktionsvärdet i ädellövskog är dock för närvarande relativt lågt, framförallt beroende på höga anläggningskostnader och långa omloppstider. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien – KSLAT 4-2006

Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademien är vidare en oberoende och granskande organisation, som till samhällets gagn ska främja ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt nyttjande och vård av jord, skog, växter, djur, vatten och luft. Verksamhetsplanen 2005–2008, beslutad av akademikollegiet 2004, var den yttre ramen för akademiens arbete under 2005. Läs mer

När är det kokta fläsket stekt? – KSLAT 3-2006

Denna rapport går igenom väsentliga aspekter på vad som händer med olika livsmedelskomponenter vid olika temperaturer och vilka positiva, och ibland negativa, konsekvenser dessa förhållanden kan ha. Konferensen har planerats av KSLAs kommitté för livsmedelskvalitet. Läs mer

Jordbruk, handel och utveckling

Jordbruk, handel och utveckling Mot ökad samstämmighet En antologi om samexistens och utveckling av jordbruket i u-land och i-land Kan … Läs mer