Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

EU-utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)

KSLA tillstyrker huvuddragen i utredningens förslag. Det är angeläget att genomföra föreslagna förändringar även om frågetecken kvarstår beträffande utredningen om framtida organisering av de av Fiskeriverkets verksamheter som inte ska föras över till den nya myndigheten. Läs mer

Möjligheter till intensivodling av skog (MINT), Jo 2008/1885

Utredningen har framförallt pekat på olika möjligheter till intensiv odling av skog och i mindre omfattning lagt vikt vid och utrett hur olika miljövärden påverkas. Utredningen har gjort ett gediget arbete och ger en bra bild av de olika tekniskt/biologiska möjligheterna för intensivodling av skog i Sverige.
Läs mer

Synpunkter på frågeformulär om GMO

Akademien anser att frågeformuläret är alltför omfattande för att vara meningsfyllt. Det kan inte vara effektivt att inhämta synpunkter som ska ha belysts och värderats i processen för tillfällig utsättning, godkännande för användning och/eller godkännande för odling. Formuläret måste fokusera på frågor som har baserats på vetenskapligt framtaget underlag. Läs mer

Remissammanställning för 2009

De remisser som KSLA har lämnat under 2009. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2008 och som besvaras av KSLA 2009 sorteras in under 2009. Läs mer

Remissammanställning för 2008

De remisser som KSLA har lämnat under 2008. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2007 och som besvaras av KSLA 2008 sorteras in under 2008. Läs mer

Remissammanställning för 2007

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2007. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2006 och som besvaras av KSLA 2007 sorteras in under 2007. Läs mer