Arkivförteckning


Arkivet

Arkivets verksamhet inleddes år 1813. Akademiens uppgift var att som central myndighet för lanthushållningen sprida upplysning, förbättra undervisningen och uppmuntra och stödja jordbruksnäringen.

Akademien bidrog bl a till bildandet av nya hushållningssällskap i de län som ännu saknade sådana. Sällskapen sände årliga berättelser till Akademien. 1889 inrättades Kungl. Lantbruksstyrelsen, som från 1890 övertog den administrativa funktionen kring hushållningssällskapen och lantbruksundervisningen. Akademien har gjort betydande insatser för forskning på jordbrukets områden, och vid Akademiens Experimentalfält på norra Djurgården förekom en livlig försöksverksamhet.

Akademiens arkiv innehåller mycket värdefullt material för den agrarhistoriska forskningen. Vid sidan av material om Akademien finns här inkomna skrivelser och handlingar, som ger mycket material om främst jordbrukets utveckling i Sverige under 1800-talet, och en intressant serie ”övriga handlingar”. Arkivet ger en spännande samling kunskaper, en samling rik på detaljerad information om enskilda människoöden, märkliga jordbruksapparater och olika orter och bygder. Genom att Akademiens verksamhet har varit inriktad på hela landet är arkivet en riksangelägenhet.

Arkivförteckning 1813–1989
Arkivförteckning över frimärken med skogsmotiv
Arkivförteckning Skogshistoriska Sällskapet – fotografier m.m.


Full fart framåt för försörjningsberedskapsprogrammet

Fyra arbetsgrupper (ca 35 personer) jobbar intensivt med sina respektive områden.

Strategier inför extremväder – nästa nivå av klimatberedskap

28/2: Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där den senaste forskningen kring extremt väder i ett föränderligt klimat presenteras och…

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)