Arkivförteckning


Arkivet

Arkivets verksamhet inleddes år 1813. Akademiens uppgift var att som central myndighet för lanthushållningen sprida upplysning, förbättra undervisningen och uppmuntra och stödja jordbruksnäringen.

Akademien bidrog bl a till bildandet av nya hushållningssällskap i de län som ännu saknade sådana. Sällskapen sände årliga berättelser till Akademien. 1889 inrättades Kungl. Lantbruksstyrelsen, som från 1890 övertog den administrativa funktionen kring hushållningssällskapen och lantbruksundervisningen. Akademien har gjort betydande insatser för forskning på jordbrukets områden, och vid Akademiens Experimentalfält på norra Djurgården förekom en livlig försöksverksamhet.

Akademiens arkiv innehåller mycket värdefullt material för den agrarhistoriska forskningen. Vid sidan av material om Akademien finns här inkomna skrivelser och handlingar, som ger mycket material om främst jordbrukets utveckling i Sverige under 1800-talet, och en intressant serie ”övriga handlingar”. Arkivet ger en spännande samling kunskaper, en samling rik på detaljerad information om enskilda människoöden, märkliga jordbruksapparater och olika orter och bygder. Genom att Akademiens verksamhet har varit inriktad på hela landet är arkivet en riksangelägenhet.

Arkivförteckning 1813–1989
Arkivförteckning över frimärken med skogsmotiv
Arkivförteckning Skogshistoriska Sällskapet – fotografier m.m.


Biblioteket är stängt 26-27 januari. Återlämna böcker går dock bra.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…