Svenska almanackor om lantbruket och dess binäringar 1714–1850

Den svenska lantbrukslitteratur som nådde flest läsare i äldre tid var med all säkerhet de korta uppsatser i olika agrara och skogliga ämnen som publicerades i almanackor.


Dessa uppsatser har i regel noterats av Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1850, 1–2, 1939 & 1945. I tilläggsförteckningen till den nya upplagan av Hebbe, utgiven 2014, har nu ett 100-tal almanacksuppsatser försetts med fullständiga titelupptagningar och sidhänvisningar.

I flera fall har dessutom anonyma uppsatser kunnat förses med ett författarnamn. Ett viktigt hjälpmedel har här varit Greta Philips förteckning ’Prognostica’ i Kungl. Vetenskapsakademiens små almanackor för åren 1749-1954 i Vetenskapsakademiens årsbok 1954. Tidigare har Philips förteckning gåtts igenom och en något utförligare lista över texter har tagits fram. Det är dessa texter som har skannats och återfinnes nedan. Nedan följer först en kronologisk lista över skannade almanackor och sedan samma lista med de skannade texterna infogade.

Översiktslista: Almanackor 1714–1850

1714

Vallerius Anvisning för en Huushållare. Var. i trycket på titeln. Stockholms horizont, Stockholm, Jul. Georg Matthiae.

Vallerius Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horizont, Stockholm, A. Holm.

1727

Hasselbom Underrättelse om förbättring af åkerbruket. 61. polh, Stockholm, Merckell.

Stockholms Calender – Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. [saknas ännu]

1729

A. Celsius Om Oeconomien i gemen, samt om en Hushållares plikt. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1730

A. Celsius Underrättelse huru jorden kan förbättras och göras mera fruktbar. Två upplagor med olika titel. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1731

A. Celsius Jupiters första månes förmörkelser. Några anmärkningar vid Akerbruk, som vidare stå at observeras. Två upplagor med olika titel. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1732

A. Celsius Extract af Kyrko H. H:r Magist: Ol. Bromans bref, dat. Hudwikswald 1729, angående åkerbruk. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1733

A. Celsius Underrättelse om Lin af Kyrko-H. Broman i Hudwikswald. Var. i trycket på titeln. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1734

D. Menlös Underrättelse om bistockar. Jönköpings Merid. Jönköp.,Falks enka.

1735

D. Menlös Underrättelse om huru man skall spara ved och bränne. Jönköpings Merid. Jönköp., Falks enka.

1736

A. Celsius Chymiske försök med allehanda jordmohner, som til Sädes-och Trädgårdsland tjenlige äro. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1737

A. Celsius Forts. om Chymiske försök med allehanda jordmohner. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

D. Menlös Fortsättning från 1735 års almanach om vedbesparingen. Jönköpings Merid., Jönköp., Falks enka.

D. Menlös Fortsättning om vedbesparingen. Lunds Merid. Lund, Decreaux.

1739

D. Menlös Fortsättning om vedbesparingen. Carlskrona Merid., Carlskrona, Paulssen.

D. Menlös Fortsättning om vedbesparingen. Jönköpings Horiz. Jönköp., Falks enka.

D. Menlös Fortsättning om vedbesparingen. Lunds Merid., Lund, Decreaux.

1740

A. Celsius Om Schäfferiers inrättande, ur Com. R. Alströms Tractat om Fåra-skötseln, jemte flera rön i samma ämne. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1741

A. Celsius Hus-Hålls Almanach. Forts. om schäferiers inrättande. Stockholms Meridian, Stockholm, Horrn.

1743

Hiorter Anmärkningar om Inländska växter, af Archiat. von Linné. Upsala Horiz., Stockholm, Merckells enka.

1744

A. Celsius Hus-Hålls Almanach. Underrättelse om nyttan af växternas olika kön vid Åkerbruk och Trädgårdar, af Archiat. v. Linné. Stockholms Meridian, Stockholm, Salvius.

1745

A. Celsius Forts. om nyttan af växternas olika kön. Två upplagor. Stockholms Meridian, Stockholm, Salvius.

Wahlström Nyttige reglor vid Timmers fällande til Husbyggnad. Westerås Merid., Westerås, Devall.

Vassenius Underrättelse om Åkerbrukets förbättrande. Med detta fortsättes i denna författares följande almanachor. Skara Horiz., Skara, Möller.

Hielm Botemedel vid hästsjukdomar. Jönköp. merid., Jönköping, Merckell. [saknas ännu]

1746

Hedström Utdrag utur K. Vet. Academiens Handlingar om et försökt medel at med sparsamhet föda hästar och boskap. I almanachan samma spådomar som hos Eenhorn 1674. Gthbgs Horiz., Götheborg, Lange.

Wahlström Forts. om det, som vid godt och beständigt Timmers fällande bör i akt tagas. Westerås Merid., Westerås, Devall.

1747

Liedbeck Underrättelse om Botemedel emot Boskaps-sjukdomar. Jönköpings Horiz., Wexiö, Merckell.

Wahlström Fortsättning om godt Timmers erhållande. Westerås Merid., Westerås, Dewall.

1749

C. Linnaeus Beskrifning om öl. Förf. enl. S.K.L. & KVA Prot. 1748 13/2:4. Stockholms Horizont, Stockholm, L.Salvius.

E. Z. Tursén Beskrifning om jordpäron.[1] KVA Prot. 1748 30/4:2 & 28/5:2. Lunds Horizont, Stockholm, L.Salvius.
[1] S.K.L. upptar namnet Tunen, men enl. uppg. av prof. B.Hildebrand är förf. E.Z.Tursén, ämnesven i KVA.

[Efter H. Huss] Underrättelse om linets uppodlande. KVA Prot. 1747 30/5:6 & KVA Handl. 1747, p. 97. Göteborgs Horizont, Stockholm, L.L. Grefing.

1750

C. Linnaeus Handling om skogars plantering. S.K.L. Stockholms Horizont, Stockholm, L.L. Grefing.

[Efter C.G. Löwenhjelm] Medel, at öka gödslen til landt-brukets förbättring. KVA Prot. 1748 28/5: 8 & KVA Handl. 1748, p. 145. Lunds Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

U. Rudenschöld Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Utdrag ur: ”Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Af… Commerce Collegio utgifven. Stockholm 1749.” Jfr Komm. koll. prot. 1749 3/4.[1]
[1]Jfr Hist. tidskr. 63 (1943), p. 154, upps. av G. Utterström.

1751

[Efter A. Rosensten] Anmärkningar om kummin-hagars anläggande och skötsel. Sammandrag av uppsats i KVA Handl. 1744, p. 233. Lunds Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

[Efter A.J. Nordenberg] Någre nyttige närings-medel på landet.[1] Till största delen efter KVA Handl. 1741, p. 210, ”Anledning till åtskilliga ofelbara närings- och hjelpmedel uti hushållningen på landet”. Göteborgs Horizont, Stockholm, P.J. Nyström.
[1]Förf. adl. Nordenskiöld.

1752

Underrättelse om bien och deras skötsel.[1] Lunds Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.
[1]Enl. uppsatsens inledning ”…at först utur de nyaste och bästa auctorers beskrifningar om bien, andraga de förnämsta omständigheter.”

Underrättelse om jordmerg eller mergel och dess nytta i åkerbruket. (Här näst, vill Gud, skal underrättelse meddelas om jordmergens nyttjande vid åkerbruket.) Göteborgs Horizont, Stockholm, P. J. Nyström.

1754

N. Rosén Fortsättning om jordmärg och dess nytjande vid åkerbruket.[1] Vidare fortsättning af försökte medel emot barnasjukdomar. Göteborgs Horizont, Stockholm, P. J. Nyström.[1]Manuskriptet finnes i KVA Sekr. ark. K. 22.

1756

M. Stridsberg Nya sätt at anlägga humlegårdar. Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

[Efter T. Tiburtius] Sätt at utrota land- eller flyg-hafra utur åker-jorden. Jfr KVA Handl. 1750, p. 311 & för sista stycket KVA Handl. 1749, p. 187. Göteborgs Horizont, Stockholm, P. J. Nyström.

1758

J. Brauner Några nödiga påminnelser vid åker-bruket. (Fortsättning häraf et annat år.)[1] Utdrag ur: Brauner, J., Tankar och försök om åker och äng… 3. upl. Stockholm 1755, p. 12-18. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström.
[1]Någon forts. tycks aldrig ha publicerats.

1764

Om honungs-dagg, samt om insecter som skada säden på åkrarne. Delvis sammandrag av KVA Handl. 1762, p. 87, upps. av J. Leche. Göteborgs Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

1767

O. Törnsten Underrättelse i vissa stycken af landt-hushållningen, rörande i synnerhet lins och hampas planterande, jämte bägges ytterligare beredning och förädlande, på hög befallning, til oförfarnas tjenst uptedde. (Contin. häraf nästkommande år.) Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1768

O. Törnsten Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m.(Continuation häraf nästkommande år.) Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1769

O. Törnsten Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande m.m. (Continuation följer nästa år.) Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1770

Fördelaktigt sätt, at brygga godt svagdricka, försökt i Carlscrona. Huru god och matnyttig olja kan tilredas af bok-nötter. Jfr KVA Handl. 1769, p. 82, J. G. Lilljenberg. Göteborgs Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

O. Törnsten Slutet af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1771

L. Ahlgren Anmärkningar om den aldrakraftigaste gödsel, samt om sättet at samla och nyttja den samma. Jfr brev från L. Ahlgren till P.W. Wargentin 1770 28/7. Göteborgs Horizont, Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

O. Törnsten Beskrifning om hampas nytta, såning och beredande. (Slutet följer uti nästa års almanach.) Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1772

Några påminnelser vid boskaps-skötslen. Jfr KVA Handl. 1769, p. 49, P.A. Gadd & p. 157, A. Berch. Göteborgs Horizont, Stockholm, f.d. Grefingska tr.

[Efter B. Bergius] Påminnelser vid äng-skötslen. Sammandrag av KVA Praes. tal 1769. Lunds Horizont, Stockholm, f.d. Grefingska tr.

O. Törnsten Slutet af beskrivning om hampas såning och beredande. Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1773

Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar. [Efter B. Bergius] Se ovan. Lunds Horizont, Stockholm, H. Fought.

O. Kloth Utdrag af svar på Kongl. Vetenskaps-academiens fråga, om bi-skötsel.(Fortsättning häraf kommer i nästa års almanach.) Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

Om tjenliga ämnen til föda för boskapen, vid infallande foderbrist. Delvis efter P. Kalm, Praes. diss., Åbo, 1766 24/5 med samma titel. Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvius.

1774

Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 2 föregående årens almanachor blifvit började. [Efter B. Bergius] Se ovan. Lunds Horizont, Stockholm, H. Fougt.

O. Kloth Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

J. D. Regensberger Utdrag af en på tyska författad och af herr Regensberger i Petersburg til K. Wetenskaps acad. insänd skrift, om gödslens beredande, til åkerbrukets förkofring. [Övers. av J. Danielsson Christernin][1]Namnet enl. brev till P.W. Wargentin 1772 13/4. Stockholms Horizont, Stockholm, L. Salvii tryckeri.
[1]KVA Prot. 1773 24/2:4.

1775

[Efter B. Bergius] Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 3 föregående almanachor blifvit införde. Lunds Horizont, Stockholm, H. Fougt.

O. Kloth Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

J. F. Savary Beskrifning, huru bladen af potater kunna med stor nytta beredas och användas såsom rök-tobak.

[Delvis efter P.E. Printzenstierna] Några anmärkningar om bi-skötslen. KVA Handl. 1773, p. 264 & 1774, p. 319.

[Efter E.G. Oxenstierna] Berättelse, huru granris blifvit nyttjadt til boskaps-foder. KVA Handl. 1772, p. 283. Stockholms Horizont, Stockholm, Salvii tryckeri.

1776

[Efter P. Gullander] Fortsättning af underrättelsen om bi-skötsel. (Fortsättning häraf, nästa år.) [1] Samma förf. ”Svar på den af Kongl. Vetenskaps academien för andra gången framstälda fråga om bi-skötsel. Stockholm 1773.” p. 100-120. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.
[1]Tycks aldrig ha publicerats.

1777

P. Borgh Sätt at förekomma röta och drypande bakom skorstenarna på halm-, bräde- eller torf-tak. Lunds Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

Fortsättning af nya täflings-ämnen til de af directeuren vid Ost-Indiska compagniet…, herr Nico. Sahlgren stiftade premier för åren 1776, 1777, 1778, 1779och 1780. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

O. Pehrsson Utdrag af O. Pehrssons i Oxlöt och Jäders socken i Södermanland, til K. Vetenskaps-academien ingifne berättelse, om de försök han gjort, at föda boskapskreatur med morötter och rofvor, för hvilka försök han, af de Sahlgrenska premiemedlen, fått en belöning… Stockholm H. Stockholm, J.G. Lange.

1780

Om kol eller sot-ax på hvetet. Delvis efter KVA Handl. 1771, p. 171, P. Wäsström.[1] Lunds Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.
[1]En mängd upps. i samma ämne finns även i andra band av KVA Handl.

Om mindre brunnen gödsels förmån på åkrar, framför den som är mycket brunnen. Möjl. efter J.G. Wallerius, Åkerbrukets chemiska grunder, Stockholm 1778 & KVA Handl. 1778, p. 242, J.J. Haartman. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

1781

C.F. Aspelin Sätt at förbättra sanka ängar, försökt i Skåne. Lunds Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

Göteborg Samma upps. som i Stockholms alm. 1780. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

1782

Huru säd, med minsta spillning, kan skäras. Antagl. byggd på svaren till prisfrågan för 1776, främst på det prisbelönta svaret av N. Husberg. I: Saml. af rön etc. rör. landtbruket, T.2. Stockholm 1777, p. 65. Göteborgs Horizont, Stockholm, C. Stolpe.

Om hvetets såning och skötsel. Stockholms Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

S. Hof Om vilda träds plantering. (Fortsättning, nästa år, vil Gud!) Enl. KVA Prot. 1777 26/2:11 sammanställd efter arbeten av J.Leche, Stockholm 1764, och L. Broberg, Stockholm 1775. Lunds Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

1783

J. Brauner Några strödda lärdomar för landtmän, utdragne utur några bref ifrån framledne cammar-rådet baron Brauner, til en dess vän.

S. Hof Fortsättning om vilda träds plantering. (Fortsättning häraf, nästa år, vill Gud.) Se Lunds alm. 1782. Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

S. Hof Några påminnelser om dikens nödvändighet, til åkrens och ängsmarkens förbättrande. (Fortsättning nästa år, vill Gud.) Göteborgs Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

1784

J. Fischerström Om boskaps-skötslen. Enl. uppsatsens sista stycke.[1] Stockholms Horizont, Stockholm, J.G. Lange. [1]Jfr Nya svenska ekon. dictionären, D. 2, Stockholm 1780, artikel: Boskap.

S. Hof Fortsättning, om vilda träds plantering. Se Lunds alm. 1782. Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

  • Slutet af de i nästföregående årets almanach til Götheborgs Horizont införde påminnelser, om dikens nödvändighet och nytta, både för åkrar och ängar. Göteborgs Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

1785

J. Fischerström Af auctoren till nya Sw. ekonomiska dictionären. Om beteshagar. S.K.L. Stockholms Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

J. Fischerström Af auctoren till Nya sv. ekonomiska dictionären. Om ladugårdsskötslen. Göteborgs Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

J. Fischerström Af auctoren till Nya svenska ekonomiska dictionären. Om potates eller jordpäron. Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

1786

J.G. Wallerius Utdrag af belönte svar uppå Kongl. Vet. academiens fråga, angående åker-jord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

1787

Om kalfvars uppfödande Möjl. förf. av Fischerström, jfr Nya sv. econ. dictionairen, D.2. Stockholm 1780, artikel: Boskap. Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åker-jord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, P. Hesselberg.

1788

Om foder-ämnen för boskapskreatur. Angående potaters förvarande. Lunds Horizont, Stockholm, J.G. Carlbohm.

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

1789

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

1790

A.G Cederhielm Vidhäftat. Råd til menige man [om användande av hästkött såsom näringsmedel.] Med förord av J.L. Odhelius.[1] Se skrivelse i KVA Sekr. ark. K. 13. Stockholms Horizont, Stockholm, J.G. Lange.
[1]16 opag. sidor.

A.G Cederhielm Forts. Råd till menige man Vidhäftat. Se ovan Stockholms alm. 1790. Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

1791

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjordarternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

1792

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs Horizont, Stockholm, J.G. Lange.

1793

J. Fischerström Om födan för de fattige uti hårda år. (Fortsättning nästa år.)[1] Sthlms H., Stockholm, J.P. Lindh. [1]Synes syfta på upps. av J.L. Odhelius, se nedan 1794.

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs Horizont, Stockholm, J.P. Lindh

1794

J. Fischerström Om nyttan af åtskillige ämnen, som vanligen mindre agtas eller ock aldeles borrtvräkas. (Fortsättn. en annan gång.) Lunds Horizont, Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.L. Odhelius Råd till lifsbärgning för den fattige, vid infallande dyr tid och fara för hungersnöd. (Fortsättn. från 1793 års almanack.) Stockholms Horizont, Stockholm, J.P. Lindh.

J.G. Wallerius Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs Horizont, Stockholm, J.P. Lindh.

1795

J. Fischerström Om nyttan av åtskillige ämnen, som vanligen agtas eller vräkas. (Fortsättning från nästföregående år.) (Fortsättn. en annan gång.)[1] Lunds Horizont. [1]Någon ytterligare forts. tycks ej ha publicerats.

O. Swartz Om de i Sverige brukelige sädes-arter. Stockholms Horizont, Stockholm, J.P. Lindh.[1] [1]Alla alm. t.o.m. 1806 tryckta hos J.P. Lindh.

J.G. Wallerius Slutet af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning.

1796

J. Fischerström Om nyttan af hvarjehanda bär. Lunds Horizont.

1797

O. Swartz Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättn. nästa år.) Stockholms Horizont.

O. Swartz Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättning.) (Fortsättn. nästa år.)

1798

O. Swartz Afhandling om ekars fortplantning och skötsel. Uppå nådigste befallning til Kongl. Vetenskaps-academien författad. Stockholms Horizont.

C.M. Schoerbing Sätt att färga med orseille. Stockholms Horizont.

Göteborg Samma uppsatser som i Stockholms alm. Se ovan. Göteborgs Horizont.

Lund Samma uppsatser som i Stockholms alm.[1] Lunds Horizont.
[1]Här Schoerbings upps. före Swartz.

1800

O. Swartz Samma upps. som i Stockholms alm. 1796.[1] Lunds, Göteborgs Horizont. [1]Dessutom en del av början av forts. i Stockholms alm. 1797.

O. Swartz Nyttan af vilda träd och buskarter. (Fortsättning ifrån 1797 års alman.) (Forts. e.a.g.) Stockholms Horizont.

1802

O. Swartz Samma upps. som i Stockholms alm. 1796.[1] Lunds, Göteborgs Horizont.
[1]Utom den del som publ. i Lunds & Gbgs alm. 1800.

1803

I. Darelli Kort berättelse, huru ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfven sistledne vinter, ansat och stillat kreaturen vid Mjölsta gård, i Stockholms län och Gottröra socken. S.K.L.
Stockholms
Lunds
Göteborgs Horizont.

1804

H. Nicander Utdrag af flere beskrifningar om lin.[1]Stockholms horisont.
[1]Förf.namnet och källorna angivna i en not.

O. Swartz Samma upps. som i Stockholms alm. 1800.
Lunds Göteborgs Horizont.[1]
[1]Variant av Gbgs alm. med samma upps. som i Stockholms alm. 1804.

1805

E. Wäström Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Slutet nästa år.)
Stockholms
Lunds
Göteborgs Horizont.[1]
[1]F.o.m. 1805 varje år samma upps. för samtl. här upptagna horisonter.

1806

E. Wäström Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Fortsättning.)
Göteborgs
Stockholm,
Lunds Horizont.

1807

I. Darelli Om brand-ax eller sot i hvetet Stockholm, Lund, Göteborg, [1]
[1]Samt. alm. 1807-1812 tryckta hos A.J. Segerstedt, Strängnäs.

1813

D. v. Schultzenheim Om rödsot. Stockholm S.K.L. [1]Samt. alm. 1813–1820 tryckta hos J.P. Lindh.

1817

O. Swartz Om kummin-odling. KVA Prot. 1816 26/2:4

1818

Odling af rapsat [1]Jfr KVA Handl. 1756, p. 27, E.G. Lidbeck K.

1824

J.J. Berzelius Kort underrättelse om tillverkning af pottaska. S.K.L.

1829

Kort underrättelse om den så kallade lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Veterinärinrättningens i Stockholm circulair-bref i mars och juli 1826.) Antagl. förf. av S.A. Norling.[1]
[1]Se Sv. veter.tidskr., 11 (1906), p. 50, E. Bohm, Lungrötans uppträdande i Sverige.

1832

P.F. Wahlberg Om hampodling. S.K.L.

1833

Om humleplantering

1834

P.F. Wahlberg Råd till landtmannen huru potäter böra användas till fodring, samt huru de med fördel odlas. S.K.L.

1840

J.J. Berzelius, G. Poppius, P.A Tamm och A. Retzius Om begagnande af så kalladt jäst foder åt boskapen. KVA Prot. 1839 13/2:2.

1844

Efter G.M. Schwartz Att af sötig eller på annat sätt, i följd av groning, skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och välsmakligt bröd. K. Sv. Lantbruksakad. handl. 1841, p. 132.

1846

J.T. Nathhorst Om ängsvattning. KVA Prot. 1845 12/3:10.[1][1]Förf. möjl. Hj. Nathhorst.

1847

Om vigten af husslöjder och binäringar för svenska landtbruket. Jfr KVA Prot. 1846 8/4:12.

1848

Om linodling Sannolikt efter byzantinske stipendiaten A. Nathhorsts reseberättelse över resa i Belgien 1844–45.

1849

Om linrötning. Sannolikt efter byzantinske stipendiaten A. Nathhorsts reseberättelse över resa i Belgien 1844–45.

1850

Bästa sättet att använda ben till gödning Delvis efter J.T. Nathhorst, Lantbruksakad. Handl. 7 (1847), p. 180.

Nyttan af att samla borst och hår af svinkreatur Stockholm KVA Prot. 1849 14/2:14, sammandr. av upps. av borstbindaremästare Tjusberg i Norrköping.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.