Ämnessökning

Under rubriken Ämnessökning fanns tidigare olika ingångar samlade för att så snabbt som möjligt hitta till resurser på hemsidan.

Materialet har successivt förflyttats till platsen för Förteckningar, till platsen för Artiklar eller till platsen för Övrigt material. Det går också att använda sökfunktionen för att hitta dokumenten.

De böcker som Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt har publicerat i serien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelande (SOLMED) står i möjligaste mån att hitta under rubriken Publikationer – SOLMED, alla finns dock inte som pdf.


Bibliotek

Under kategorin Jordbruk fanns resurser som behandlar såväl jordbrukets primärproduktion – sådd, bearbetning och skörd, som jordbruksprodukternas förädling – mejeriprodukter och andra matrelaterade ting och även andra resurser som behandlade jordbrukets sociala, organisatoriska och institutionella förhållanden.

Idag saknas denna bok under kategorin Jordbruk som pdf.

Nr 57 – Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007
Av Tore Johansson & Ronny Pettersson
Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Boken beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll. Tonvikten ligger på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska föreningsrörelsens angelägenheter. Bokens övergripande ambition är att belysa samspelet mellan lantbruksnäringens utveckling och den organisatoriska och vetenskapliga kompetens som årligen mobiliserades genom Lantbruksveckan.

Under kategorin Skog fanns resurser som behandlar odling och sådd, men också förädlingen av skogens produkter, som till exempel sågverk och tjärtillverkning och även andra resurser om skogsproduktionens sociala, organisatoriska och institutionella förhållanden.

Idag saknas dessa böcker under kategorin Skog som pdf.

Nr 59 – Ömse sidor om vägen
Av Patrik Olsson
Med början på 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling där alléerna kom att fylla både praktiska funktioner och utgöra estetiska ideal. Alléerna hade till uppgift att pryda omgivningen, strukturera landskapet och markera den sociala betydelsen. Därför blev en allé en markör för södra och mellersta Sveriges herrgårdsbygder där detta blev symbolen för det sköna, något som sedan även spred sig till bondgårdarna. Boken är Patrik Olssons doktorsavhandling där han har samlat ett omfattande historiskt material kring de skånska godsen.

Nr 3 – Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition
Av Johan Curman

Till Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.