Allmänt


Under kategorin Allmänt har vi samlat resurser som tar ett helhetsgrepp om den agrara sektorn, eller stora delar av den. Exempelvis återfinns här databasen Lantbruksveckans handlingar, men också en bibliografisk sammanställning med utländska artiklar i skogs- och lantbrukshistoria.


Förteckningar

Förteckning över litteratur om antikens Grekland och Rom i bibliotekets samlingar
Till förteckningen

Förteckning över småtryck i bibliotekets samlingar. Sorterad på klassning.
Till förteckningen

100-årsregister till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift 1813–1912
Till 100-årsregistrets sida

Agricultural History Review
Tidskriften utkommer med ett nummer per år och publiceras av British Agricultural History Society, bildat 1952.  På sällskapets hemsida finns möjlighet att söka i tidskriften och alla artiklar finns tillgängliga att ladda hem i fulltext som pdf.
Klicka här för att komma till Agricultural History Reviews artikelsida.

Förteckning öfver 1800-talets landtbrukslitteratur
Förteckningen sammanställdes av Herman Juhlin-Dannfelt i början av 1900-talet och utgår i huvudsak från innehållet i KSLAs biblioteks samlingar.
Förteckningen publicerades som bilaga till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1813–1912 samt svenska landthushållningen under 19:e århundrade. (1913).
Till förteckningen

Handskrifter i Hernquiska biblioteket i Skara
Totalt omfattar samlingen lite över 30.000 sidor handskrifter. Främst är det material efterlämnat av Peter Hernquist (1726–1808), grundaren av Veterinärinrättningen i Skara och av det svenska veterinärväsendet. Lars Tidén (1777–1847) och Nils Edvard Forssell (1821–1883). Alla lärare vid Veterinärinrättningen i Skara.
Katalogiseringen är genomförd 1991–1992 av Ivar Dyrendahl, f d chefveterinär vid Skara Semin och hedersledamot KSLA.

Inledning av Ivar Dyrendahl
Katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Personregister till katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Systematiskt sakregister med rubrikförteckning

Handskrifter i Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens arkiv – ett urval
Förteckningen omfattar främst reseberättelser inom och utanför Sverige samt texter som beskriver de areella näringarnas utveckling och deras undervisningsmaterial.
Till sidan

Förteckning över liggande folianter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek
Upprättad av Olof Kåhrström
Till sidan

Förteckning över plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek
Denna ämnesordnade förteckning över kartor och planscher i KSLAB:s samlingar innefattar bland annat akademiens byggnader och experimentalfält, lanthushållning i Sverige och utomlands. Sammanställd  av Olof Kåhrström
Till sidan

Förteckning över examensarbeten framlagda vid Kungl. Tekniska högskolans institution för lantmäteri och fastighetsteknik
Förteckningens utformning har gjorts av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek för att på bästa möjliga sätt bekantgöra de arbeten som i första hand kan tänkas komma till nytta för de forskare som arbetar med de areella näringarnas historia.
Till sidan

Register

Generalregister for nordisk jordbrugsforskning 1919–1942
Generalregister till Nordiska jordbruksforskares förenings tidskrift 1919–1942. Registret är ämnesordnat och sorterat på författare/upphovsman inom ämnesrubriken.
Klicka här för att komma till registret.

Register över Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 1891–1965, Årgång 1–75
Skriften består i sitt original av ackumulerade häften, där delarna sakförteckning, författare-och uppsatsförteckning, samt förteckning öfver avbildningar och kartor är återkommande. I denna webbversion har häftenas avdelningar förts samman.
Klicka på ordet för att komma till: Förord, Sakregistret, Förteckningar öfver avbildningar och kartor
Tyvärr saknas information om författare- och uppsatsförteckningar. Arbete pågår med att göra det tillgängligt online.

Register till Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 1886–1936
Förteckningen har både sakregister och författar- och uppsatsregister. Vid hänvisningarna betecknar den första siffran årtalet för tidskriften, den senare siffran sidan i den angivna årgången.
Klicka på ordet för att komma till: Förord, Register för årgångarna 1886–1936

Register till Läsning för folket 1835–1889, Årgångar 1–55
Förteckningen består av ett sakregister. Vid hänvisningarna betecknar de större siffrorna årgången, de mindre sidan. Till registret

Artiklar

Sven Holmströms arkiv nu i Riksarkivet
Artikel av Lars-Olof Welander om jordbruksexperten Sven Holmström och dennes arkiv.
Till artikeln

KSLAT
Ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Bref från Fröken Maria Lindström (1871–1940)
Brev skrivet av Maria Lindström, hushållsföreståndinna och förlovad med A.W. Bergsten (donator av fjällegendomen Enaforsholm och akademiens stordonator). Texten beskriver vardagslivet en sommar på Enaforsholm 1921, och är skickat till [tillägnat] hennes grannar på Waldermarsudde i Stockholm. Brevet omfattar 11 utskrivna A4-sidor. Om Enaforsholm och Bergsten > se vidare Vid fjällets fot. Donatorn A. W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård, KSLA 2012.
Till brevet

Berggrundens betydelse för den Jämtländska flora
Till dokumentet


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…