Landskap och miljö


Under kategorin Landskap och miljö har vi samlat resurser vars tyngdpunkt i förhållande till jord- och skogsbruk ligger på de övergripande markfrågorna. Det kan till exempel röra sig om hur marken används men kan också handla om landskapets estetiska dimensioner. Här finns även resurser som behandlar de agrara frågorna med ett i huvudsak miljömässigt fokus.


Förteckningar

KSLAT
BAHP har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Artiklar

Dokumentation av Boskapens landskap – Seminarium om historisk boskapsskötsel och biologisk mångfald
Detta är en sammanfattning av seminariet som ägde rum Januari 2006 och behandlade historia och naturvård. Historiska aspekter fördes fram som kan vara av betydelse för dagens biologiska mångfald. Dessa kombinerades med föreläsningar och diskussioner som sätter den historiska kunskapen i ett naturvårdsperspektiv.
Till sidan

En titt in i Landtbruksakademiens nya museum
I denna artikel från Stockholms Dagblad, tisdagen den 26 juni 1906, beskrivs i detalj Lantbruksakademins nya museibyggnad vid Experimentalfältet i Stockholm. Okänd skribent.
Till artikeln

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

• Nr 60 – Vid fjällets fot
Red. Hans Antonson
Denna innehållsrika bok ger många nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring och de speciella naturvärdena har fått en framträdande plats. Gårdens bebyggelse sätts in i sitt stora sammanhang – från sitt ursprung i en sågverksrörelse, via Bergstens privata jaktvilla fram till dagens alla verksamheter. Just områdets jakt och fiske, har genom tiderna varit viktiga näringar för många av traktens bofasta, men även av stor betydelse för friluftslivet och turismen. Inte minst var A.W. Bergsten själv en ivrig jägare och fiskare. Han var dessutom en god fotograf och av hans historiskt värdefulla bilder återges ett flertal i boken.

• Nr 59 – Ömse sidor om vägen
Av Patrik Olsson
Med början på 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling där alléerna kom att fylla både praktiska funktioner och utgöra estetiska ideal. Alléerna hade till uppgift att pryda omgivningen, strukturera landskapet och markera den sociala betydelsen. Därför blev en allé en markör för södra och mellersta Sveriges herrgårdsbygder där detta tillrättalagda, ordnade landskap blev symbolen för det sköna. Detta var något som sedan även spred sig till bondgårdarna, där infartsallén kom att bli en väl synlig statussymbol för gården. Boken är Patrik Olssons doktorsavhandling där han har samlat ett omfattande historiskt material kring de skånska godsen.

• Nr 41 – Svensk mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000
Red. Leif Runefelt
Boken behandlar en speciell epok i Sveriges odlingshistoria, uppodlingen på myrarna och framväxten av en hel agrar kultur, mosskulturen. Bokens breda innehåll beskriver ett historiskt landskapsutnyttjande och en landskapsförändring, i en tid när befolkningen snabbt ökade och tillgängliga marker för livsmedelsproduktion var en bristvara. Antologins texter ger även solid kunskap om mossodlingen och torvanvändning, och förståelse för tidigare jordbruksvetenskap och jordbrukares arbete med att säkra matförsörjningen i Sverige.

• Nr 40 – Kartlagt land. Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia
Red. Ulf Jansson
Bokens olika författare ger varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia. Texterna ökar förståelsen både för såväl dagens landskap som det historiska. Boken fokuserar på hur kartorna kan användas för att bättre förstå de rumsliga förändringar som jordbruk och skogsbruk har genomgått från 1600-talet och framåt.

• Nr 37 – Bondesamhällets omvandling i Nordvästskåne. Bjärehalvöns agrara utveckling under 1700- och 1800-talet
Av Mats Gustafsson
Boken behandlar de stora agrara omvälvningarna under 1700- och 1800-talen, som kom att helt förändra livsvillkoren för bönderna på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Boken beskriver denna omvandlingsprocess, bland annat jordskiftenas utveckling, införandet av nya odlingssystem, förädling av växter och husdjur och användandet av fabrikstillverkade redskap. Läsaren ges även en inblick hur de stora skeendena i omvärlden kom att påverka utvecklingen lokalt, både befolkningens levnadsvillkor och kulturlandskapets utseende.

• Nr 17 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog Del I
• Nr 17 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog Del II
Red. Håkan Slotte och Hans Göransson
Artiklarna i dessa två skrifter utgör tillsammans ett slags historik över människans förändring av landskapet genom att lövskog och buskar har nyttjats i boskapsskötsel och åkerbruk. Det är en mångfasetterad redogörelse över vad användningen av löv har betytt för jordbruket genom olika århundraden i de nordiska länderna, och även i Europa i övrigt. Läsaren får följa lövtäktens roll ändå från mellanstensåldern fram till moderna tider och tekniker för till exempel hamling och stubbskottsbruk behandlas.


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…