Trädgård


Under kategorin Trädgård finns resurser som behandlar trädgårdsodlingens olika aspekter, men här finns även sådant som behandlar traditionell botanik. För en etnobotanisk ingång se kategorin Etnobiologi.


Förteckningar och bibliografier

Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628–1930
Upprättad av Henning Halldor, hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl den 17 juni 1935. Förteckningen är uppställd efter upphovsman eller titel då upphovsman saknas. Tidskriftsartiklar är endast i undantagsfall förtecknade.
Till förteckningen

Förteckning öfver 1800-talets landtbrukslitteratur
Förteckningen sammanställdes av Herman Juhlin-Dannfelt i början av 1900-talet och utgår i huvudsak från innehållet i KSLAs biblioteks samlingar.
Förteckningen publicerades som bilaga till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1813–1912 samt svenska landthushållningen under 19:e århundrade. (1913).
Till förteckningen

Artiklar och texter

Drömmen om svenskt silke. Tre avhandlingar i ämnet från 1700-talet, en om Mullbäret, en om Silkesfjärilen och en om silkesodlingen i Sverige.
De tre avhandlingarna från 1756, 1757 samt 1777 är skannade från originalen och på latin. De finns översatta i Drömmen om svensk silke, SOLMED nr 72. Där finns också en längre artikel, Vetenskapsmännen och silket – visioner och verklighet, av Jakob Christensson, ledamot av akademiens dåvarande nämnd för de areella näringarnas historia, ANH. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson.
Till avhandlingarna

Skannade texter i svenska almanackor om lantbruket och dess binäringar 1714–1850
Den svenska lantbrukslitteratur som nådde flest läsare i äldre tid var med all säkerhet de korta uppsatser i olika agrara och skogliga ämnen som publicerades i almanackor. Här publiceras nu cirka 140 utvalda almanackor från 1714–1850 i olika ämnen och av flera olika författare. Dessa uppsatser har i regel noterats av Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1850, 1–2, 1939 & 1945 (samt nyutgåva 2014) och Greta Philips förteckning ‘Prognostica’ i Kungl. Vetenskapsakademiens små almanackor för åren 1749–1954 i Vetenskapsakademiens årsbok 1954.

Till almanackorna

Peter Hernquists Horticultura och Trägårdskonsten med Inledning av Catharina Svala.
Horticultura och Trägårdskonsten är opublicerade handskrifter från 1780-talet av Peter Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. De är tolkade av Ivar Dyrendahl och noter, redigering och illustrationer är gjorda av Catharina Svala. Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården behandlar Hernquists arbete och dess betydelse för trädgårdskonsten.
Till texterna

Botaniska trädgården i Upsala 1655–1807: Ett bidrag till den svenska naturforskningens historia
Avhandling av Magnus Bernhard Swederus (Uppsala universitet 1877). Texten behandlar Botaniska trädgården i Uppsala – dess historia, skötsel och utveckling under cirka 150 år. Den omfattar 141 sidor (PDFer av originalet) och föregås av en kort biografi om författaren.
Till avhandlingen

Svensk hortikultur i forna dagar
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1880–1882” och omfattar 51 utskrivna A4-sidor. Texten är uppdelad i två avsnitt; Före Linnés tid och Linné, hans samtid och närmaste efterföljare, och föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

Hortikultur hos de gamle Romarne – En studie
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1885” och omfattar 25 utskrivna A4-sidor. Texten behandlar romarnas lantbruk och trädgårdsskötsel, och föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

En trädgårdsbok för svenska adelsmän på 1600-talet – Kulturhistorisk skizz [Oeconomia av Schering Rosenhane]
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1886” och omfattar 16 utskrivna A4-sidor. Denna kulturhistoriska text behandlar adelns trädgårdsskötsel och utveckling under 1600-talet. Texten föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

Blad ur tobakens historia
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1887” och omfattar 52 utskrivna A4-sidor. Texten behandlar tobak – dess historia, användning och odling – och föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

Linné och växtodlingen
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Uppsala universitets årsskrift 1907” och omfattar 102 sidor, PDFer av originalet. Texten är uppdelad i två avsnitt; Linné och växtodlingen av M.B Swederus samt Tal om planterings nytta och nödvändighet  av E.O. Rydbeck. Texten föregås av en kort biografi om M.B. Swederus.
Till texten

Konung Karl IX:s förtjenster om Sveriges hortikultur
Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i ”Sveriges Pomologiska förenings årsskrift 1909” och omfattar 14 utskrivna A4-sidor. Texten behandlar konung Karl IX och hans inflytande på Sveriges hortikultur under senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet. Texten föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

Trädgårdsförhållanden i Uppsala under förra hälften av 1800-talet
Föredrag utgivet som manus (tidigare opublicerat), och omfattar 16 utskrivna A4-sidor. Föredraget hölls för Upsala Trädgårdssällskap 14 maj 1911. Texten föregås av en kort biografi om författaren.
Till texten

Erfarenheter rörande motorplöjning
Ett anförande vid Akademin 1920 av K.F. Adelsköld.
Till anförandet

Historien om Munktellstraktorn
Av de svenska verkstäder, som i början av detta sekel tog upp tillverkningen av jordbrukstraktorer och i obruten följd fortfarande har denna tillverkning på sitt program, återstår idag endast Bolinder-Munktell. Historien om Munktellstraktorn är därför densamma som historien om svensk traktortillverkning från dess början till nuvarande tid. Skriven av Fredrik Thorson.
Till texten

KSLAT
BAHP har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Nr 11 – Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830–1900
Av Ulla Rylander, med inledande artikel av Kjell Lundquist
Författaren Ulla Rylander redogör i denna bok för betingelserna och inspirationskällorna för fjällnära 1800-talsträdgårdar i Jämtland och Härjedalen, inklusive Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens trädgård vid Enaforsholm. Dåtidens klimatförhållanden, odlingstraditioner, kommunikationer och planteringar beskrivs på ett levande sätt, och lyfts ytterligare med fotografier, kartor och planritningar.


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…