Vetenskap


Under kategorin Vetenskap har vi samlat resurser där den vetenskapliga dimensionen är den mest framträdande, som till exempel när det gäller agrikulturkemi, veterinärmedicin eller växtförädling.


Artiklar

Berggrundens betydelse för den jämtländska floran
Till dokumentet

KSLAT
Ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

• Nr 38 – Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880
Av Hans Blomquist
I denna faktarika bok skildras de första veterinärernas utbildning och arbete i 1800-talets Stockholm. Vi får följa lärare och elever vid veterinärinrättningen vid Grevgatan på Östermalm. Texterna behandlar djurläkekonstens historia och veterinäryrkets framväxt från hantverk till vetenskap. Under denna tid gjordes stora framsteg inom veterinärvetenskapen som avlöste de tidigare primitiva läkemetoderna.

• Nr 30 – Från byatjur till genteknik. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursavel och husdjursgenetik under 1900-talet
Av Jan Rendel
Boken skildrar det viktiga samspelet mellan forskningen, främst genetiken, och tillämpningarna inom den praktiska aveln. Läsaren får följa uppbyggnaden av forskning, undervisning och rådgivning. Vart och ett av de viktigaste djurslagen speglas de mest betydelsefulla forskningsresultaten, avelstillämpningarna och förändringarna i produktivitet. Även genombrott inom DNA-forskning och reproduktionsteknink, samt kloning av kroppsceller och andra etiska frågor diskuteras.

• Nr 23 – Experimentaltältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816—1907
Av Ulrich Lange
Denna bok behandlar Lantbruksakademiens Experimentalfälts historia från dess tillkomst på 1810-talet till 1907. Den belyser Experimentfältets organisation och verksamhet på ett allsidigt sätt – såväl tillkomsten, de olika avdelningarna, som de mer vetenskapligt försöksinriktade verksamheterna. Vilken betydelse fick Experimentalfältet för den agrara utvecklingen i landet? Hur omvandlades 1700-talets filosofiskt grundade ”agromani” till 1800-talets allt rationellare vetenskap om kemi och växtlighet? Dessa är några av frågorna som boken ger svar på.

• Nr 22 – Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika
Red. Ronny Pettersson
Den här boken ger en spännande bild av den skogshistoriska forskningens dynamiska utveckling under de senaste 50 åren i Sverige och utomlands. En överblick av detta slag har länge saknats, inte bara i vårt land utanb också internationellt. Den beskriver den skogshistoriska forskningens mångfald och förhållande till andra dicipliner. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skogens historia och ger värdefull historisk kunskap åt alla som är verksamma i skogsbruket.

• Nr 21 – I mötet mellan jordbruk och kemi. Agrikulturkemins framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850–1907
Av Erland Mårald
Insikten om kemins betydelse för jordbruket ledde vid mitten av 1800-talet till den moderna agrikulturkemins genombrott. Denna kom att få stor betydelse för det praktiska jordbruket och folkförsörjningen. Denna bok handlar om agrikulturkemins framväxt i Sverige och dess påverkan på det svenska jordbruket och vetenskapssamhället. Även de första professionella agrarkemisterna, och deras bidrag till forskningsfältet, skildras.

• Nr 20 – Den svenska växtförädlingens historia
Red. Gösta Olsson
Den svenska växtförädlingens historia, Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet är redigerad av Gösta Olsson som, tillsammans med ett tjugotal av landets främsta växtförädlare, i denna bok presenterar växtförädlingens historia. Här skildras utvecklingen utifrån flera teman, däribland växtförädlingsföretages uppbyggnad och utveckling, forskningen vid universiteten, metodutvecklingen och de olika växtslagens förädling.

• Nr 15 – Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar
Av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl tolkar här Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar. Denna bok ger en åskådlig framställning av veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan och är en fascinerande läsning för husdjursvetare och andra agrart engagerade.

• Nr 14 – Svensk potatisodling. Utvecklingen under 1900-talet och Potatisen i forskning och undervisning. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957–1991
Av Birger Svensson
I denna bok belyses den svenska potatisodlingens historia, användning och betydelse för Sveriges lantbruk. Volymen innehåller två skrifter: Den första är en översiktlig historik om bland annat odlingen, organisationerna, försäljningen, och den statliga styrningen. Den andra delen är en redogörelse för den forskning och undervisning om potatisodling som bedrevs vid Ultuna under senare hälften av 1900-talet.

• Nr 7 – Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara. Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, tolkar här Hernquists föreläsningsanteckningar om husdjurslära. Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel, men boken innehåller även kapitel om får, getter och svin.


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…