Brøndegaardssamlingen

Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) var en internationellt erkänd etnobotanisk forskare, verksam sedan mitten av 1940-talet. Han publicerade över 700 artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Brøndegaard samlade under hela sin verksamma tid litteratur inom det etnobotaniska området och byggde upp ett omfattande arbetsbibliotek. Brøndegaards boksamling finns nu i akademiens bibliotek.


Sommaren 2003 kunde Brøndegaards boksamling köpas in till akademiens bibliotek. Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond bidrog generöst till att göra detta möjligt. Akademien fortsätter att komplettera med inköp av litteratur. Utvecklingsarbetet bedrivs med syfte att på bästa sätt göra materialet i samlingen tillgängligt för forskningen.

Samlingen består av drygt 70 hyllmeter monografier och en klipp- och kopiesamling om ca 6 000 klipp fördelade på närmare 40 arkivkartonger. Med sin inriktning och omfattning är biblioteket helt unikt.

Alla monografier är katalogiserade i en kortkatalog. Hela samlingen är ämnesindexerad. I huvudsak innehåller biblioteket litteratur från de engelska, tyska, franska och skandinaviska språkområdena.


Katalog över litteratur i samlingen
Till katalogen med litteraturen i samlingen uppställd ämnesvis (Småskrift nr 16).
Innehåller dessutom artiklar om samlingen och om Vagn J Brøndegaard. All litteratur är även registrerad i bokdatabasen Libris.

Klippsamling
Klippsamlingen omfattar omkring 15 000 klipp och särtryck geografiskt och ämnesmässigt ordnade.

Periodisk litteratur
Till förteckning över periodisk litteratur i Brøndegaardssamlingen.

Ämnesordförteckning
Till ämnesordsförteckningen som indexerar Brøndegaardsamlingen, innehåller ca 2 400 ord och är på danska.

Ämnesordskatalog
Till Brøndegaardsamlingen hör närmare 20 000 katalogkort. Korten innehåller även referenser till litteratur utanför samlingen och katalogen utgör på så sätt en riklig etnobotanisk referenskälla.


Brøndegaards mest kända böcker är Folk og flora: dansk etnobotanik i 4 delar utgivna 1978–1980, nyutgåva 1987, Folk og fauna: dansk etnozoologi i 3 delar utgivna 1985–1986 och Folk og fæ: dansk husdyretnologi i 2 delar utgivna 1992. De finns än så länge under rubriken Böcker av Brøndegaard.


I samarbete med Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet har KSLA publicerat Vagn J Brøndegaards vetenskapliga artiklar och bibliografi i två volymer: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk (2015). Verkets redaktör är FarmD Håkan Tunón vid CBM.

Här finns böckerna som pdf:r kostnadsfritt:

Hämta hela Volym 1 här.

Hämta hela Volym 2 här.


Brøndegaard var en produktiv artikelförfattare. Ett urval av hans artiklar på tyska (och en på spanska) finns här. De går också att hitta via sökfunktionen.

Till den artikel som trädgårdsjournalisten Maria Flinck skrev i samband med köpet av Brøndegaards boksamling 2003.


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.