Om BAHP

Akademien bedriver en bred historisk verksamhet i enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). BAHP arbetar med historiska projekt, har en rådgivande verksamhet och publicerar böcker inom skogs- och lantbrukshistoria.


Projekten är fleråriga och drivs i samarbete med forskare vid universitet och högskolor både inom landet och i Skandinavien. Den kronologiska tyngdpunkten i projekten ligger på 1800- och 1900-talens historia och områden som behandlats under de senaste åren är virkesmätning, mosskultur och lantbrukarnas föreningsrörelse. Projekten har ofta en tvärvetenskaplig karaktär, där professionella forskare från olika discipliner möter personer med erfarenhet från arbete inom de agrara näringarna. Dessa möten och de resultat de ger utmärker projekten som drivs vid BAHP.

I bokserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) och skriftserien Småskrifter (tidigare Miscellanea) publiceras resultaten från den historiska projektverksamheten och andra arbeten som personbibliografier och litteraturförteckningar.

Biblioteket är i vid mening agrarhistoriskt och är öppet för allmänheten. Arkivet omfattar handlingar från akademiens grundande 1813 fram till idag.

BAHP presenteras i detta dokument.

Verksamheten vid BAHP leds av en Nämnd med akademiledamöter och ett externt expertråd med kompetens inom särskilda områden.

Nämnden för Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt (BAHP)

 • Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
 • Ulrich Lange, nämndens ordförande och ledamot i Allmänna avdelningen
 • Fredrik Daveby, ledamot i Skogsavdelningen
 • Marianne Elvander, ledamot i Jordbruksavdelningen
 • Erland Mårald, ledamot i Skogsavdelningen
 • Anders Wästfelt, ledamot i Allmänna avdelningen

Expertrådet

 • Karin Gustavsson, katalogadministratör, Lunds universitet
 • Ulf Jansson, universitetslektor i kulturgeografi, Stockholms universitet
 • Matti Leino, docent i genetik, Stockholms universitet
 • Inger Olausson, akademiforskare, ledamot Allmänna avdelningen
 • Patrick Svensson, professor i agrarhistoria, SLU
 • Marie Steinrud, fil.dr i etnologi, Nordiska museet
 • Håkan Tunón, forskningsledare, ledamot Allmänna avdelningen
 • Ann-Catrin Östman, akademilektor, ledamot Allmänna avdelningen

Tjänstemän

 • Per Eriksson, akademibibliotekarie
 • Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.