Wallenberg Professor No. 1 – 2014

Ian A. Fleming first holder of the KSLA Wallenberg professorship

Press release 16 December 2013

The Academy has named Professor Ian A. Fleming, Memorial University of Newfoundland, Canada, as the holder of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry’s 2014 Wallenberg professorship. Professor Fleming will be attached to the University of Gothenburg where he will bring new skills to strengthen activities within fisheries and aquaculture.


Professor Fleming is a world-class scientist in the management and conservation of wild fish populations. He will be able to contribute to a more integrated perspective, from ecology and evolutionary biology to fishing as an industry and conservation biology. At the same time, the professorship will further broaden the ongoing and planned European collaboration with a North American perspective.

For further information about Professor Fleming, see: http://www.mun.ca/osc/ifleming/index.php

In January the Knut and Alice Wallenberg Foundation donated 12 million kronor to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry on the occasion of the Academy’s 200th anniversary. With the funds, the Academy is setting up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector*, and to universities and academic institutions. A Wallenberg professor shall contribute new aspects to research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

 

Ian A. Fleming är KSLA:s första Wallenberg-professor

Akademien har utsett professor Ian A. Fleming, Memorial University of Newfoundland, Kanada, till innehavare av 2014 års KSLA Wallenbergprofessur. Professor Fleming kommer att knytas till Göteborgs universitet för att där tillföra ny kompetens för att stärka verksamheten inom fiske och vattenbruk.

Professor Fleming är en forskare i världsklass vad gäller frågor kring vård och bevarande av vilda fiskpopulationer. Han kommer att kunna bidra till ett mer integrerat perspektiv från ekologi och evolutionsbiologi till fiske som näring och naturvårdsbiologi. Samtidigt kommer professuren att ytterligare bredda pågående och planerat europeiskt samarbete med ett nordamerikanskt perspektiv.

Fleming-first-Wallenberg-professor

Mer om professor Fleming: http://www.mun.ca/osc/ifleming/index.php

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade i januari 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med anledning av akademiens 200-årsjubileum. För medlen inrättar KSLA sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, boskapsskötsel, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna. 


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.