Wallenberg Professor No. 2 – 2015

Dan Binkley second holder of the KSLA Wallenberg professorship

Press release:

The Academy has named Professor Dan Binkley, Department of Ecosystem Science and Sustainability, Colorado State University, Fort Collins, CO, United States as the holder of the 2015 KSLA Wallenberg professorship, number two in order. Professor Binkley will be attached to the Department of Forest Ecology and Management at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå, to strengthen and broaden interest in the topic forest management.


Professor Binkley is a world-class scientist who can be expected to contribute to the renewal of forest science in Sweden. Professor Binkley has an extensive and very well-cited scientific publication list, focused on issues related to forest biogeochemistry and dynamics, ranging from empirical studies to scientific syntheses.

The proposed research during his stay in Sweden links in an excellent manner to ongoing strong research, including the Future Forest project. However, with its focus on the importance of forests of mixed age and species composition, it also broadens the perspectives. Professor Binkley’s stay at the Department of Forest Ecology and Management is expected to lead to both scientific progress in the short-term to long-term strategic cooperation.

Dan Binkley

Dan Binkley

For further information about Professor Binkley, see: http://lamar.colostate.edu/~binkley/research.htm

Knut and Alice Wallenberg Foundation donated, on the occasion of the Academy’s 200th anniversary in 2013, SEK 12 million to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. With the funds the Academy has set up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the KSLA Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector *, and to universities and academic institutions. A KSLA Wallenberg professor shall contribute new aspects research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

 

Dan Binkley är utsedd till KSLA:s andra Wallenberg-professor

Akademien har utsett professor Dan Binkley, Department of Ecosystem Science and Sustainability, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA till innehavare av 2015 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer två i ordningen. Professor Binkley kommer att knytas till Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå för att stärka och bredda intresset för ämnet skogsskötsel.

Professor Binkley är en forskare i världsklass som kan förväntas bidra till förnyelse av skogsvetenskapen i Sverige. Professor Binkley har en omfattande och synnerligen väl citerad vetenskaplig publicering, fokuserad på frågor som rör skogens biogeokemi och dynamik, som sträcker sig från empiriska studier till vetenskapliga synteser.

Den föreslagna forskningen under vistelsen i Sverige anknyter på ett utmärkt sätt till pågående stark forskning, bl.a. inom satsningen Future Forest. Men med sitt fokus på betydelsen av skog av blandad ålder och artsammansättning vidgar den också perspektiven. Professor Binkleys vistelse vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel ska förhoppningsvis leda till såväl vetenskapliga framsteg på kort sikt som till ett långsiktigt strategiskt samarbete.

Mer om professor Binkley: http://lamar.colostate.edu/~binkley/research.htm

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

 


Biblioteket är stängt 17-18 juni!

Forests and Forestry in Sweden 2024

A booklet which aims at providing an insight into Swedish forestry practice and a glimpse into why the forest means so much to Swedish…

Kenneth Alness hedersdoktor vid SLU

Kenneth Alness utsedd till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kunskapsutbyte och framtidsspaning

11/6: KSLA:s mentorskapsprogram kopplar ihop akademiledamöter med unga akademiker och praktiker inom de areella näringarna för utbyte av kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar.