Wallenberg Professor No. 3 – 2016

Dagmar Haase third holder of the KSLA Wallenberg professorship

Press release:

The Academy has named Professor Dagmar Haase, Humboldt University of Berlin, Germany, as the holder of the third KSLA Wallenberg professorship in 2016. Professor Haase will be Visiting Professor at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp.


Professor Dagmar Haase, based at the Department of Landscape Ecology, Humboldt University of Berlin, Germany, is a leading researcher in the field of urban ecosystem services. There has been an increasing focus on the research area ecosystem services during the past few years, and not least on the issue of how to assess and value these services.

Dagmar Haase’s research field urban ecosystem services poses a specific challenge in a time when a majority of the world’s population lives in urban areas. Urban green infrastructure provides ecosystem services that can be crucial for the resilience of society as well as for its citizens’ health and wellbeing. Dagmar Haase’s work with green infrastructure planning and assessment of urban ecosystem services, primarily on the city level, has been ground-breaking and her research internationally leading.

During Professor Haase’s stay in Sweden she will be connected to authorities and organizations that plan and manage urban and peri-urban green infrastructure (municipalities, county boards, the National Board of Housing, Building and Planning, etc.), in order to explore research needs and to provide knowledge and expertise at different events.

Dagmar Haase will be working at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp, to broaden and strengthen the activities regarding urban ecosystem services and green infrastructure planning. Her work in Sweden will also involve close collaboration with e.g. the Stockholm Resilience Centre and Mistra Urban Futures.

Apart from SLU, Malmö and Lund universities will also benefit from her expertise. She will be involved in graduate teaching, while also using her extensive expertise with doctoral student supervision. Related to the last, a PhD seminar or course is planned at Alnarp in collaboration with Swedish and international partners.

 

Dagmar-Haase

Dagmar Haase. Photo from www.intrepid-cost.eu.

For further information about Professor Haase, see:
https://www.geographie.hu-berlin.de/de/Members/Haase_Dagmar
https://www.researchgate.net/profile/Dagmar_Haase
http://www.ufz.de/index.php?en=37575

Professor Haase’s activities as a KSLA Wallenberg Professor →

Knut and Alice Wallenberg Foundation donated, on the occasion of the Academy’s 200th anniversary in 2013, SEK 12 million to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. With the funds the Academy has set up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the KSLA Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector*, and to universities and academic institutions. A KSLA Wallenberg professor shall contribute new aspects research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

 

Dagmar Haase är utsedd till KSLA:s tredje Wallenberg-professor

Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer tre i ordningen. Professor Haase kommer att knytas till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Professor Dagmar Haase vid Institutionen för landskapsekologi, Humboldtuniversitetet i Berlin, Tyskland, är ledande forskare inom området urbana ekosystemtjänster. Forskningsområdet ekosystemtjänster har fått ökat fokus på senare år, inte minst frågan om hur de ska utvärderas och värderas.

Dagmar Haases forskningsfält urbana ekosystemtjänster utgör en särskild utmaning i en tid då majoriteten av jordens befolkning bor i urbana områden. Tätortens gröna infrastruktur bidrar med ekosystemtjänster som kan vara avgörande för såväl samhällets hållbarhet som för dess invånares hälsa. Dagmar Haases arbete med planering av grön infrastruktur och utvärdering av urbana ekosystemtjänster, främst på stadsnivå, har varit banbrytande och hennes forskning internationellt ledande.

Under professor Haases vistelse i Sverige kommer hon att vara kopplad till myndigheter och organisationer som hanterar den gröna infrastrukturen (kommuner, länsstyrelser, Boverket o d), både för att utröna behovet av forskning och för att bidra med kunskaper och erfarenheter vid olika arrangemang.

Dagmar Haase knyts till Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att där stärka och bredda verksamheten vad gäller urbana ekosystemtjänster och planering av grön infrastruktur. Samverkan ska ske bl. a. med Stockholm Resilience Centre och Mistra Urban Futures.

Förutom SLU kommer även Malmö och Lunds universitet att dra nytta av hennes sakkunskap. Hon kommer att undervisa på främst mastersnivå och ha ett stort utbyte med doktorander inom sitt forskningsområde. Ett doktorandseminarium eller kurs planeras också, med svenska och internationella parter och deltagare.

Mer om professor Haase:
https://www.geographie.hu-berlin.de/de/Members/Haase_Dagmar
https://www.researchgate.net/profile/Dagmar_Haase
http://www.ufz.de/index.php?en=37575

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

 


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.