Wallenberg Professor No. 4 – 2017

Barry A. Costa-Pierce fourth holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Press release:

Professor Barry A. Costa-Pierce has been appointed holder of the 2017 KSLA Wallenberg Professorship, the fourth in the series. Professor Costa-Pierce, chair of the University of New England (Maine, United States) Department of Marine Sciences and director of the UNE Center For Excellence in Marine Sciences, will be working with Gothenburg University’s national center for marine aquaculture research (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC).


Professor Costa-Pierce is an internationally leading scientist in fisheries and aquaculture, who conducts research on the development of sustainable systems for aquaculture from a holistic perspective. His research is impressively broad, also covering fishing and sustainable use of marine biological resources. He often applies a multidisciplinary approach, including ecological, economic and social aspects of sustainability. Professor Costa-Pierce will therefore significantly contribute to the buildup of SWEMARC, one of Gothenburg University’s prioritized centers.

SWEMARC’s overall objective is to increase production of food from the sea in an environmentally smart way, through interdisciplinary research and community involvement. SWEMARC is part of a national network for aquaculture and Professor Costa-Pierce’s expertise will therefore also be employed by other Swedish universities, e.g. the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the universities of Uppsala and Stockholm.

Professor Costa-Pierce has extensive international experience and has worked in Southeast Asia and sub-Saharan Africa as a consultant to a number of aid organizations. Through his extensive international network, he will also provide a solid base for further development of SWEMARC’s international cooperation in higher education and research.

Barry A. Costa-Pierce

Professor Barry A. Costa-Pierce. Photo: University of New England.

Further information about Professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce
http://www.une.edu/portraits/barry%20costa-pierce

___________________________________________________________________________

Knut and Alice Wallenberg Foundation donated, on the occasion of the Academy’s 200th anniversary in 2013, SEK 12 million to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. With the funds the Academy has set up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the KSLA Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector*, and to universities and academic institutions. A KSLA Wallenberg professor shall contribute new aspects research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

___________________________________________________________________________

Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

Akademien har till innehavare av 2017 års KSLA-Wallenbergprofessur (nummer fyra i ordningen) utsett professor Barry A. Costa-Pierce, prefekt för Department of Marine Sciences och chef för UNE Center For Excellence in Marine Sciences vid University of New England (Maine, USA). Professor Costa-Pierce kommer att knytas till Göteborgs universitets nationella centrum för marin vattenbruksforskning (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC).

Professor Costa-Pierce är en internationellt ledande forskare inom fiske och akvakultur, som med ett helhetsperspektiv bedriver forskning runt utvecklingen av hållbara system för akvakultur. Han har en imponerande bredd i sin forskning, som förutom akvakultur även täcker fiske och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser. Han använder ofta ett tvärvetenskapligt arbetssätt, vilket inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Professor Costa-Pierce kommer därför att på ett betydande sätt kunna bidra till uppbyggandet av SWEMARC, ett av Göteborgs universitets prioriterade centra.

SWEMARC:s övergripande mål är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. SWEMARC ingår i ett nationellt nätverk för akvakultur och professor Costa-Pierces expertis kommer därför även kunna utnyttjas av andra svenska universitet, t ex Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och universiteten i Uppsala och Stockholm.

Professor Costa-Pierce har omfattande internationell erfarenhet och har arbetat i Sydostasien och Afrika söder om Sahara som konsult till en rad biståndsorganisationer. Genom sitt omfångsrika internationella kontaktnät kommer han också att erbjuda en gedigen bas för att vidareutveckla SWEMARC:s internationella samarbete inom högre utbildning och forskning.

Mer om professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce
http://www.une.edu/portraits/barry%20costa-pierce

___________________________________________________________________________

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!