Wallenberg Professor No. 6 – 2018

Tobias Kuemmerle sixth holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Press release:

Professor Tobias Kuemmerle has been appointed holder of one of the two KSLA Wallenberg Professorships 2018. Professor Tobias Kuemmerle, Department of Geography, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany, will be working at the Centre for Environmental and Climate Research, Lund University, where he will strengthen research in the interaction between land use, biodiversity and ecosystem services in a climate change perspective.


Tobias Kuemmerle is a very prominent researcher within his field, and the research area in which he is engaged has grown in importance along with intensification of agriculture and forestry, combined with the effects of climate change. This research is of major importance for the development of more sustainable land use for food and biomass production, as well as protection of the natural resource base and a number of ecosystem services.

In a first step, research will be conducted on the role of agriculture in ecosystem services, but studies relevant to Swedish forestry are also planned. Research in this area is already underway at Lund University, but the area will be strengthened, deepened and enriched through this professorship, which also will result in long-term cooperation with Professor Kuemmerle’s research team in Berlin.

In addition, both Stockholm University and SLU are stakeholders and will benefit from Professor Tobias Kuemmerle’s expertise. The plan contains a research program with three comprehensive research issues and the expected output in terms of international publication. Professor Kuemmerle will teach at the undergraduate as well as the master’s level, and also participate in the supervision of doctoral students, including the establishment of a Swedish-German summer school in the field.

Professor Tobias Kuemmerle is bid welcome as the 6th Wallenberg Professor by the Marshal of the Realm, Professor Svante Lindqvist. Photo: Erik Cronberg.

Further information about Professor Tobias Kuemmerle:

https://www.geographie.hu-berlin.de/en/professorships/biogeography/people/current-people/kuemmerle

___________________________________________________________________________

Knut and Alice Wallenberg Foundation donated, on the occasion of the Academy’s 200th anniversary in 2013, SEK 12 million to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. With the funds the Academy has set up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the KSLA Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector*, and to universities and academic institutions. A KSLA Wallenberg professor shall contribute new aspects research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

___________________________________________________________________________

Tobias Kuemmerle är KSLA:s sjätte Wallenberg-professor

Akademien har till innehavare av en av 2018 års två KSLA-Wallenbergprofessurer utsett professor Tobias Kuemmerle, Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Tyskland. Professor Tobias Kuemmerle kommer att arbeta vid Centrum för Miljö- och Klimatforskning, Lunds universitet, där han kommer att stärka forskningen i samspelet mellan arealanvändning, biodiversitet och ekosystemtjänster inom ett klimatförändringsperspektiv.

Tobias Kuemmerle är en mycket framstående forskare inom sitt område och det forskningsområde han ägnar sig åt har vuxit i betydelse i takt med intensifiering av jord- och skogsbruket kombinerat med effekterna av klimatförändringar. Denna forskning har stor betydelse för utveckling av mer hållbar markanvändning för produktion av livsmedel och biomassa samt skyddande av naturresursbasen och ett antal ekosystemtjänster.

I ett första steg skall forskningen bedrivas i relation till jordbrukets roll för ekosystemtjänster, men man planerar även att påbörja studier relevant för svenskt skogsbruk. Forskning inom detta område pågår redan idag på Lunds Universitet, men området kommer att stärkas, fördjupas och berikas med denna professur vilket också kommer att resultera i ett långsiktigt samarbete med professor Kuemmerles forskargrupp i Berlin.

Dessutom är både Stockholms universitet och SLU intressenter och kommer kunna dra nytta av professor Tobias Kuemmerles sakkunskap. Planen innehåller ett forskningsprogram med tre övergripande forskningsfrågor samt förväntad output i form av international publicering. Han kommer att undervisa på såväl grundutbildnings- som mastersnivå, och även delta i handledning av doktorander, inklusive etablering av en svensk-tysk sommarskola inom området.

Mer om professor Tobias Kuemmerle:

https://www.geographie.hu-berlin.de/en/professorships/biogeography/people/current-people/kuemmerle

___________________________________________________________________________

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

 


Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.