banan

avlopp


Slam och fosforkretslopp – KSLAT nr 6-2013

Akademien har ägnat slamfrågorna särskild uppmärksamhet genom sin slamgrupp, som har arrangerat en serie möten där vi tagit del av omfattande kunskaper om såväl den praktiska tillämpningen som regelverket gällande slamspridning, pågående teknikutveckling inom området, erfarenheter från andra länder och forskningen om såväl slammets nyttiga ingredienser som dess farliga. I denna skrift redovisas slamgruppens erfarenheter.

Etiketter: återvinning | avlopp | fosfor | gödsel | rening | slam

Läs mer

Växtnäring i inlandsvatten – KSLAT 2-1999

Problemet med överskott av näring blev akut på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön. Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns presenterat i en rapport som heter ”Ringsjöns restaurering 1980-1990”. Där framgår bl.a. när det gäller näringskällorna att ”det är avlopp från tätorter, glesbebyggelsens avloppsutsläpp, avlopp från industrier, jordbrukets anläggningar, läckage från jordbruks- och skogsmark, nedfall från atmosfären, utflöden  från bottensedimenten i sjön och…

Etiketter: avlopp | läckage | näringskällor | växtnäing

Läs mer