banan

licensjakt


Remissammanställning för 2013

De remisser som KSLA har lämnat under 2013. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2012 och som besvaras av KSLA 2013 sorteras in under 2013.

Etiketter: biodrivmedel | biologisk mångfald | bränsledirektiv | Djurhållning | ekosystemtjänster | förnybarhetsdirektiv | grön infrastruktur | klimatfärdplan | kommissionen | kvävegödsling | kvotplikt | licensjakt | markanvändning | markanvisningar | offentlig miljö | regeringsuppdrag | säl | skarv | träd

Läs mer

Yttrande över regeringsuppdrag om licensjakt på säl

KSLA har på remiss fått Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om införande av licensjakt på säl. Ladda ned yttrandet.

Etiketter: fisbestånd | fiske | licensjakt | säl

Läs mer