banan

markanvisningar


Remissammanställning för 2013

De remisser som KSLA har lämnat under 2013. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2012 och som besvaras av KSLA 2013 sorteras in under 2013.

Etiketter: biodrivmedel | biologisk mångfald | bränsledirektiv | Djurhållning | ekosystemtjänster | förnybarhetsdirektiv | grön infrastruktur | klimatfärdplan | kommissionen | kvävegödsling | kvotplikt | licensjakt | markanvändning | markanvisningar | offentlig miljö | regeringsuppdrag | säl | skarv | träd

Läs mer

Yttrande över PM Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remiss: lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över regeringens promemoria ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar”. KSLA har begränsat sina synpunkter till frågor som akademien inriktar sig på, kunskapsutveckling rörande långsiktigt hållbar utveckling i samspelet mellan människa och natur, där ekosystemtjänster…

Etiketter: ekosystemtjänster | markanvisningar | PBL | remiss | socialdepartementet | tekniska egenskapskrav

Läs mer