banan

offentlig miljö


Remissammanställning för 2013

De remisser som KSLA har lämnat under 2013. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2012 och som besvaras av KSLA 2013 sorteras in under 2013.

Etiketter: biodrivmedel | biologisk mångfald | bränsledirektiv | Djurhållning | ekosystemtjänster | förnybarhetsdirektiv | grön infrastruktur | klimatfärdplan | kommissionen | kvävegödsling | kvotplikt | licensjakt | markanvändning | markanvisningar | offentlig miljö | regeringsuppdrag | säl | skarv | träd

Läs mer

Synpunkter på rapporten ”Fria eller fälla”

Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”. Vi tackar för möjligheten och vill framföra följande synpunkter. Sammanfattande synpunkter: Skriften/arbetsmodellen har…

Etiketter: Miljö | offentlig miljö | träd

Läs mer