Nyhetsarkiv:

politik

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

From common to private ownership – KSLAT nr 7-2013

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure. Läs mer

Jorden vi ärvde – KSLAT NR 6-2012

Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Odlingsjord är en begränsad resurs. I en tid när behoven av mat, foder och biomassa ökar i takt med att jordens befolkning växer blir konkurrensen om den goda åkermarken allt större. Trots detta bebyggs stora odlingsarealer i Sverige varje år. Här beskrivs och diskuteras förändringar i Sveriges jordbruksmark sedan 1960-talet.

Läs mer

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Läs mer

KSLAT 1999 – årgång 138

Här listas KSLAT som publicerats under 1999. Läs mer