banan

tekniska egenskapskrav


Yttrande över PM Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remiss: lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över regeringens promemoria ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar”. KSLA har begränsat sina synpunkter till frågor som akademien inriktar sig på, kunskapsutveckling rörande långsiktigt hållbar utveckling i samspelet mellan människa och natur, där ekosystemtjänster…

Etiketter: ekosystemtjänster | markanvisningar | PBL | remiss | socialdepartementet | tekniska egenskapskrav

Läs mer