banan

vatten


Rapport Landskapsforum 2018: Vattnet i det brukade landskapet

Rapport från Landskapsforum den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Etiketter: landskap | landskapsforum | vatten

Läs mer

Grön infrastruktur i Stockholms län

KSLA har lämnat synpunkter på Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län. KSLA anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Det fortsatta arbetet med konkreta åtgärder måste genomföras i dialog med markägare och andra intressenter.

Etiketter: biologisk mångfald | jordbruk | landskap | lantbruk | Miljö | Skog | vatten

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 2-2017

Det gäckande metanet. Mark & vatten i förändrat klimat. Ljus framtid för skogen. CAP 2030. Skogsägarens mål. Om Brøndegaard och hans samling. Och mycket mer!

Etiketter: Enaforsholm | EU | historia | jordbruk | klimat | landsbygd | lantbruk | livsmedel | Skog | skogsbruk | vatten

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 4-2016

FN:s utvecklingsmål. Svenska skogens kolbalans. Värdering av skogens ekosystemtjänster. Offentlig livsmedelsupphandling. Gröna frågor i årets forskningsprop. GLAST-kongress i Kina. Broocman och hans värld. M m!

Etiketter: anslag | forskning | historia | jordbruk | landsbygd | lantbruk | ledamöter | livsmedel | Miljö | skogsbruk | vatten

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är inte någon formell remissinstans men har ändå lämnat synpunkter på Vattenmyndighetens samrådshandlingar för den nya vattenförvaltningen. Samma remissvar har lämnats till samtliga Vattenmyndigheter. KSLA delar Vattenmyndighetens uppfattning om att det är nödvändigt att genomföra ytterligare åtgärder även inom jord- och skogsbruket för att nå hållbar status på våra många inlandsvatten och…

Etiketter: vatten

Läs mer

KSLA:s yttrande över Med miljömålen i fokus – mark och vatten

KSLA har lämnat synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50.

Etiketter: mark | Miljö | miljömål | vatten

Läs mer

Yttrande om vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

KSLAs yttrande_Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt (SOU 201435)En fungerande markavvattning är grunden för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Flera av utredningens förslag har stor betydelse för landets cirka 50 000 markavvattningssamfälligheter och för enskilda lantbrukares möjligheter att underhålla diken och vattendrag. Därför har KSLA lämnat synpunkter på Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt –…

Etiketter: avvattning | dike | lantmäteri | mark | vatten | vattenkraft

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3-2014

Höstnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Berteboskonferensens huvudanförande. EU 20 år med vattenfrågor i fokus. Det antropogena kolkretsloppet. Med sikte på framtida jordbrukspolitik. Ryskt skogsbruk…

Etiketter: Barksätter | Bertebos | Enaforsholm | energi | EU | grisar | jordbrukspolitik | kretslopp | landsbygd | livsmedel | lokalproducerat | mejeri | Roslagen | Ryssland | skogsbruk | vatten

Läs mer

Global Outlook – KSLAT nr 5-2013

The Global Outlook Symposium attracted some of the world’s most wellknown experts in these fields as speakers. This is a documentation of their speeches during the Symposium, which was arranged as a part of KSLA’s 200 year celebration.

Etiketter: 200-årsfirande | four Fs | fyra F | land | mark | vatten | water

Läs mer

Bekämpningsmedel i vatten – KSLAT 8-2001

– vad vet vi om förekomst och effekter? Konferens den 4 oktober 2000. Få miljöfrågor har rönt så stor och tidig uppmärksamhet och som en följd därav debatterats, studerats vetenskapligt, åtgärdats på olika sätt o s v som användning av bekämpningsmedel och negativa effekter därav. I kontakter med problematiken kring bekämpningsmedel och rester av sådana i vatten har perspektivet varierat men det har…

Etiketter: bekämpningsmedel | Miljö | vatten

Läs mer
VISA FLER