Flora und Mineralien

Vagn J Brøndegaard i Metall 16, 1962, s. 1040–1041.


Ur inledningen:

Pflanzen weisen auf metallische Bodenschätze

Die Beziehungen gewisser Pflanzen zu den Metallen bieten überraschende praktische Auswertungsmöglichkeiten.

Man weiꞵ seit langem, daꞵ die wilde und die angebaute Flora wertvolle Auskünfte über die chemische Beschaffenheit des Bodens geben kann. Die ”Speisekarte” der Pflanzen ist ziemlich reichhaltig; sie beslehl aus mindestens dreizehn verschiedenen ”Gerichten”, d. h. Mineralien. Aber genau wie Menschen und Tiere haben auch die verschiedenen Pflanzenarten ihre ”Leibgerichte”. Sie gedeihen nur dort, wo sich im Unlergrund ganz bestimmte Mineralien befinden. Jede Art hat eine besondere Fähigkeit, aus ziemlich einseitiger Kost leben zu können, während andere Arten wegen Mangel an gewissen Mineralien sterben.

 

Växter indikerar metalliska mineraltillgångar

Relationerna mellan vissa växter och metaller erbjuder överraskande praktiska möjligheter för utvärdering.

Det har länge varit känt att den vilda och odlade floran kan ge värdefull information om jordens kemiska sammansättning. Växternas ”meny” är ganska omfattande; de väljer bland minst tretton olika ”rätter”, d v s mineraler. Men precis som människor och djur har de olika typerna av växter också sina ”favoriträtter”. De trivs bara där det finns mycket specifika mineraler i marken. Varje art har en speciell förmåga att leva på en ganska ensidig diet, medan andra arter dör av brist på vissa mineraler.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.