Försörjningsberedskap

KSLA:s Program för försörjningsberedskap pågår från hösten 2023 till och med 2025, och är uppdelat i två huvuddelar: Jordbruk och livsmedel samt Skog och skogsrelaterade produkter.

Syftet och ambitionen med detta program är att stödja de gröna och blå näringarnas företag och organisationer i att genomföra relevanta steg för att stärka sin robusthet och därigenom även försörjningsberedskapen på samhällsnivå.


Bakgrund till programmet

Efter de senaste årens påfrestningar på de areella näringarna, såsom torkan 2018, pandemin och dess konsekvenser, IT-attacker på central infrastruktur och det pågående anfallskriget i Ukraina, har frågan om försörjningsberedskap tornat upp som en av de absoluta nyckelfrågorna.

Den privata sektorn arbetar ständigt med att stärka verksamhetens egen robusthet och motståndskraft. Efter försvarsbeslutet som togs 2015 om att återuppta planeringen av totalförsvaret har flertalet utredningar om att bygga upp och forma den nationella försörjningsberedskapen inletts, varav vissa är pågående och vissa är avslutade med inlämnade betänkanden. Betänkandet SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid, med KSLA-ledamot Ingrid Petersson som särskild utredare är en av dessa utredningar.

Det är för KSLA aktuellt att vara aktiva i frågan om försörjningsberedskap, med en gedigen kunskap och erfarenhet om de areella näringarna. Därför inleds nu detta tvååriga Program för försörjningsberedskap med syftet att stödja de gröna näringarnas företag och organisationer i att genomföra relevanta steg i att stärka sin robusthet och därigenom även försörjningsberedskapen på samhällsnivå. Programmet är uppdelat i två huvuddelar: Jordbruk & livsmedel samt Skog & skogsrelaterade produkter. 

Avsikten är att samarbetet ska ske i en akademiövergripande ansats där samtliga avdelningar och BAHP (Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt) kommer engageras. Detta blad annat genom styrgruppen som har ledamöter från alla avdelningar samt BAHP. Representanter i styrgruppen är Jenny Asplund (projektledare), Peter Normark (vd och programansvarig), Patrik Myrelid (J), Fredrik Daveby (S), Mats Denninger (A) och Erland Mårald (BAHP). Samverkan är även planerad att ske med relevanta externa aktörer för att inkludera flera perspektiv och få en bra spridning av programmets slutsatser. Programmet kommer att spänna över hela värdekedjor, identifiera frågor och problem, och arbeta särskilt fokuserat på att identifiera och utveckla lösningar på kritiska huvudfrågor i programmet. Fyra arbetsgrupper kommer arbeta med dessa frågor och går under namnen Livsmedelsvärdekedjan, Skog och bioenergi, Infrastruktur och utrikeshandel samt Historiskt lärande

Aktiviteter

 • 2024-06-26, seminarium Staten, maten och klimatet – men vem står för kapitalet (Visby)
  Under Almedalsveckan 2024 i Visby arrangerade Lantmännen och Arla tillsammans ett seminarium för att hantera frågan om ”vem ska betala” för de två stora utmaningar svensk livsmedelsproduktion just nu står inför: klimatanpassning och beredskapsfrågan. Projektledare Jenny Asplund var inbjuden att prata om livsmedelsberedskap i en av panelerna tillsammans med LRF:s vd Anna-Karin Hatt och Mistras vd Anna Jöborn. Mer information via denna länk.
 • 2024-05-25, Landsbygdsriksdagen (Nyköping)
  Under ett av de pass som LRF arrangerade under Landsbygdsriksdagen medverkade projektledare Jenny Asplund och pratade om livsmedelsberedskap och den utredning som presenterades i februari. Medverkade gjorde även Johan Lagerholm, Ordförande i LRF Södermanlands regionstyrelse.
 • 2024-05-22, rundabordssamtal: Historiska lärdomar och beredskapsdefinitionen – ett samtal om beredskapens utveckling (för särskilt inbjudna)
  Under detta hybrida rundabordssamtal fick medlemmarna från arbetsgruppen Historiskt lärande presentera några perspektiv kring ett antal områden, med efterföljande diskussion och fördjupning. Samtalet inleddes med ett inspel från särskilda utredaren Ingrid Petersson, som den 1 februari 2024 presenterade sitt betänkande ”SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid”.
 • 2024-05-20, rundabordssamtal: Skogens roll i försörjningsberedskapen (för särskilt inbjudna)
  Diskussionen om försörjningsberedskap inom de areella näringarna har hittills främst berört livsmedelsberedskapen och hur den ska stärkas och säkras. Skogens bidragande roll i denna diskussion har ibland glömts bort. Syftet med samtalet är att få klarhet i dels vad som görs för att stärka beredskapen inom skogsnäringen, dels hur skogen kan bidra till att stärka samhällets och övriga sektorers beredskap. Mer information via denna länk.
 • 2024-05-06, seminarium: Krisberedskap i växtodlingen – vad krävs och hur står det till? (Alnarp)
  SLU Partnerskap Alnarp och Sveriges Utsädesförening bjuder in till ett seminarium för att belysa beredskapsfrågorna ur olika perspektiv – samhälle, livsmedelsindustri och odling, och får ett inlägg från den finska motsvarigheten till LRF om hur man i Finland har krisberedskapen ser ut med fokus på växtodlingen. Projektledare Jenny Asplund medverkar i det avslutande panelsamtalet. Anmälan och mer information via denna länk.
 • 2024-04-17, Livsmedelsforskningsdagen: Tryggad svensk livsmedelsförsörjning i osäkra tider, Formas
  Den statliga forskningsrådet Formas bjöd in till den årliga livsmedelsforskningsdagen som 2024 fokuserade på beredskap inom livsmedelssektorn. Under det avslutande expertseminariet medverkade projektledare Jenny Asplund i en av panelerna och pratade om vikten av övning och att hitta gemensamma linjer. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand via denna länk.
 • 2024-03-05, hybridseminarium: Beredskap för företag inom de gröna näringarna
  Gröna möten Agroväst och LRF Halland arrangerade en halvdag på Laxbutiken i Heberg, samt digitalt, för att lyssna in och diskutera frågor om försörjningsberedskap inom de gröna näringarna. Fokus på vad företagare inom de gröna näringarna och myndigheter har för ansvar och roll inom den civila beredskapen. Projektledare Jenny Asplund medverkade digitalt på programpunkten Försörjningsberedskap för primärproduktionen. Mer information om seminariet via denna länk. .
 • 2024-01-17, hybridseminarium: Två år med krig i Ukraina – hur påverkas jordbruket och livsmedelsförsörjningen?
  Invasionen av Ukraina tillsammans med de påföljande sanktionerna riktade mot Ryssland har fått förödande konsekvenser på både det ukrainska och globala livsmedelssystemet. En rapport om effekterna på Ukrainas jordbruk tillsammans med kompletterande perspektiv på krigets påverkan på livsmedelsvärdekedjan – både globalt och nationellt – hanterades på detta seminarium. Seminariet som helhet finns att ta del av här.
 • 2023-12-08: Äta bör man – annars dör man
  Torsta och LRF Jämtland tillsammans anordnade seminariedagen Äta bör man – Annars dör man på Torsta i Ås, Jämtland, där frågor kring livsmedelsberedskap diskuterades. Representanter från kommun, region och regering samt näringen närvarade. Projektledare Jenny Asplund närvarade och höll en presentation om den svenska och finländska beredskapsstrukturen. Detta, samt övriga dragningar som gjordes under dagen, spelades in och kommer finnas tillgängliga här på Youtube.
 • 2023-11-24: Stockholm Gastronomy Conference 2023
  KSLA arrangerade Stockholm Gastronomy Conference 2023 23-25 november på Stockholms Universitet. KSLA arrangerade även, inom ramen för försörjningsberedskapsprogrammet, en session under namnet Track C2: Food supply security from a consumer perspective. Där berördes livsmedelsberedskap från tre perspektiv. KSLA:s akademisekreterare Peter Normark inledde med att presentera KSLA och varför försörjningsberedskapsprogrammet startat. Därefter pratade projektledare Jenny Asplund om livsmedelsförsörjning i tider av kris. Efter henne följde akademins tidigare vice preses Åke Bruce för att sätta ämnet i ljuset av de nya Nordiska Näringsrekommendationerna, för att därefter följas av Ulrika Norvell, tillförordnad vd på Svenskmärkning.

Publikationer

Podcasts

Kontakt

Vill du veta mer om KSLA:s arbete med försörjningsberedskap inom de areella näringarna eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas är du välkommen att ta kontakt med programmets projektledare Jenny Asplund.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.