Försörjningsberedskap

KSLA:s Program för försörjningsberedskap pågår från hösten 2023 till och med 2025, och är uppdelat i två huvuddelar: Jordbruk och livsmedel samt Skog och skogsrelaterade produkter.

Syftet och ambitionen med detta program är att stödja de gröna och blå näringarnas företag och organisationer i att genomföra relevanta steg för att stärka sin robusthet och därigenom även försörjningsberedskapen på samhällsnivå.


Bakgrund till programmet

Efter de senaste årens påfrestningar på de areella näringarna, såsom torkan 2018, pandemin och dess konsekvenser, IT-attacker på central infrastruktur och det pågående anfallskriget i Ukraina, har frågan om försörjningsberedskap tornat upp som en av de absoluta nyckelfrågorna.

Den privata sektorn arbetar ständigt med att stärka verksamhetens egen robusthet och motståndskraft. Efter försvarsbeslutet som togs 2015 om att återuppta planeringen av totalförsvaret har flertalet utredningar om att bygga upp och forma den nationella försörjningsberedskapen inletts, varav vissa är pågående och vissa är avslutade med inlämnade betänkanden. Utredningen En ny livsmedelsberedskap, med KSLA-ledamot Ingrid Petersson som särskild utredare är en av dessa utredningar.

Det är för KSLA aktuellt att vara aktiva i frågan om försörjningsberedskap, med en gedigen kunskap och erfarenhet om de areella näringarna. Därför inleds nu detta tvååriga Program för försörjningsberedskap med syftet att stödja de gröna näringarnas företag och organisationer i att genomföra relevanta steg i att stärka sin robusthet och därigenom även försörjningsberedskapen på samhällsnivå.

Avsikten är att samarbetet ska ske i en akademiövergripande ansats där samtliga avdelningar och BAHP (Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt) kommer engageras, exempelvis genom en styrgrupp med ledamöter från alla avdelningar samt BAHP. Samverkan är även planerad att ske med relevanta externa aktörer för att inkludera flera perspektiv och få en bra spridning av programmets slutsatser. Programmet kommer att spänna över hela värdekedjor, identifiera frågor och problem, och arbeta särskilt fokuserat på att identifiera och utveckla lösningar på kritiska huvudfrågor i programmet.


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…