KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass under perioden 2021–2024, med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Detta är andra gången akademien utlyser en serie Wallenberg-professurer, nu inom projektet ”Gröna sektorn för Sveriges framtid”.


FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, liksom nationella miljömål, definierar mål för en långsiktig utveckling av en hållbar bioekonomi. Den gröna sektorn spelar en viktig roll för att möta flera av de globala utmaningar som identifierats i Agenda 2030, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. För att uppnå de globala och nationella mål som rör den gröna sektorn och hållbart nyttjande av naturresurser är excellent vetenskaplig forskning och innovation avgörande.

Gästande Wallenbergprofessorer kommer att arbeta vid svenska universitet under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.

Under tiden i Sverige förväntas professor och värdinstitution anordna ett offentligt seminarium för att belysa sin forskning och dess samhälleliga påverkan.

Universitet och högskolor inbjuds nu att inkomma med förhandsförslag på en eller flera gästprofessorer som ska verka inom områden som är viktiga för lärosätet och landet, till distinkt nytta och i en god forskarmiljö. Dessa ”pre-proposals” ska vara akademien tillhanda senast den 1 mars 2021.

Beredningen av inkomna förslag sker i en vetenskaplig beredningsgrupp, utsedd av KSLA:s kollegium. Det slutgiltiga beslutet fattas av akademikollegiet.

Mer information och utlysning på svenska.

More information and announcement in English.

Frågor besvaras av
Akademiens sekreterare Eva Pettersson
Telefon: 08-54 54 77 02, 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se

____________________________________________________________________

Serien av KSLA-Wallenbergprofessurer inleddes 2014 med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Serien var en gåva till KSLA vid akademiens 200-årsjubileum. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beslutat finansiera ytterligare fyra ettåriga professurer av samma dignitet.


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.