Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes totalt 17 nya ledamöter in, varav 5 i Jordbruksavdelningen.


Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

De 4 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Anna Carlström, Solna, Thomas Kätterer, Uppsala, Ann Lindberg, Uppsala, och Helene Oscarsson, Linköping. Dessutom valdes 1 internationell ledamot in: Anthony Simons, Nairobi, Kenya.

Anna Carlström, född 1963, är agronom med inriktning ekonomi och arbetar sedan flera år som medlemschef för Lantmännen ek för. Hon ansvarar för medlemskommunikation och ägarstyrningsfrågor i nära kontakt med Lantmännens 20 medlemsdistrikt, dess styrelse och ledning. Anna Carlström har tidigare arbetat i andra medlemsnära organisationer, bland annat LRF:s medlems- och näringspolitiska avdelning, Svensk Fågel och Svenska Ägg, vilket givit henne ett stort nätverk och bred erfarenhet på områden som hållbarhet, ekonomi och konkurrenskraft i svenskt lantbruk.

Thomas Kätterer, född 1957, är agr.dr och professor på Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Med fokus på markvetenskap, ekosystemens ekologi, omsättningen av näringsämnen och kol i mark samt modellering av fysikaliska och biologiska processer, förvaltar han i sitt arbete de över 70-år gamla långliggande forskningsförsöken om mull och bördighet i ett föränderligt klimat. Thomas Kätterer har ett brett internationellt nätverk och är aktiv i flera utländska projekt, kommittéer och forskningsteam världen över samt en uppskattad mentor.

Ann Lindberg, född 1965, är vet.med.dr, professor och sedan december 2019 generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Hon har mycket stor kompetens inom epidemiologi och smittskydd genom förebyggande arbete, övervakning, kontroll och bekämpning. Ann Lindberg har initierat och varit drivande bakom flera internationella projekt och utveckling av system för sjukdomsövervakning och kontroll inom husdjursproduktion. Hon fick stort internationellt erkännande för BVD-programmet som utrotade bovinvirusdiarré, en mycket kostsam nötkreaturssjukdom i Sverige.

Helene Oscarsson, född 1968, är agronom med markväxtinriktning och verkställande direktör för Vreta Kluster kompetens- och utvecklingscenter utanför Linköping, en mötesplats för praktiskt jordbruk och forskning inom de gröna näringarna. Helene Oscarsson har gedigen erfarenhet av nätverkande, marknadsföring, PR och kommunikationsinsatser med inriktning på bland annat skogs- och lantbruksforskning. Hon är en kreativ eldsjäl med stort intresse för de gröna näringarna i gränslandet mellan akademi och näringsliv.

Anthony Simons, född 1959 Nya Zeeland, är BSc Agr, PhD, generaldirektör för ICRAF (World Agroforestry) samt verkställande direktör för CIFOR-ICRAF (Center for International Forestry Research) med bas i Nairobi. Anthony Simons breda erfarenhet från tidigare arbeten som forskare och utvecklingschef inom den skogliga sektorn i ett flertal länder samt hans erfarenheter av skogs-jordbrukets möjligheter sett ur ett globaltperspektiv, gör honom till en strategiskt viktig person med ett brett internationellt nätverk inom ett högaktuellt, sektorsövergripande ämnesområde – agroforestry.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens på området; en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och marknad från jord till bord. Genom sin erfarenhet och sina nätverk bidrar de till ytterligare kunskapsuppbyggnad inom bland annat smittskydd, ekosystemens ekologi, ekonomi och marknad, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Redaktör Pär Fornling, Malmö, agr.dr, mjölkkvalitetexpert Maria Karlsson, Uppsala, professor Björn-Ola Linnér, Linköping och ordförande Johanna Sandahl, Hägersten. Dessutom professor Eeva Primmer, Helsingfors, Finland, och professor Peter Sandøe, Store-Heddinge, Danmark.

Skogsavdelningen: Professor Johan Bergh, Tollarp, samhällskontaktsansvarig Emma Berglund, Mariefred, Public Affairs Manager Pär Stenmark, Älmhult, och lektor Karin Åhman, Stockholm. Dessutom verkställande direktör Hannele Arvonen, Stockholm, och Mr. Andrew Wiltshire, Blenheim, Nya Zeeland.

I och med de nya invalen har akademien 527 svenska och 180 utländska ledamöter, totalt 707 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter.
Akademiens ledamöter har hittills utsetts i december varje år. Detta var första gången det skedde redan i november, på grund av en ändring i akademiens stadgar som fastställdes i februari 2020.
De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev först vid akademiens 210:e högtidssammankomst den 28 januari 2022, p g a rådande coronapandemi.

Pressmeddelande inval-KSLA_Jordbruk 2020-11-12


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.