KSLAs yttrande över Förslag nya målbilder


KSLA har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. KSLA anser att angreppsättet med målbilder är positivt. Det är dock viktigt att målbilderna blir klara och tydliga, med så liten risk för tveksamheter och tolkningar som möjligt. Det blir därför viktigt att hålla nere antalet punkter.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.