Missiv och sändlista (30-11-003686)


Akademien har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till underlagsrapport: Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige.

Förnybartdirektivet* innehåller bland annat bestämmelser om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Enligt direktivet ska kriterierna vara uppfyllda för att dessa bränslen ska vara berättigade till statsstöd såsom skattelättnader eller till elcertifikat.

I Sverige har direktivets kriterier i huvudsak införlivats genom lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen med underliggande författningar. Bestämmelserna i lag och underliggande författningar är i flera delar generella och kräver förtydliganden och vägledningar för att kunna tillämpas operativt av berörda aktörer. Energimyndigheten, som tillsynsmyndighet för hållbarhetskriterierna, arbetar därför med att utveckla vägledningar och allmänna råd till de bindande bestämmelserna.

Vissa av hållbarhetskriterierna är markrelaterade. De anger områden som råvara för biodrivmedel inte får komma från och när ändrad markanvändning ska beaktas vid beräkning av växthusgasutsläppsminskning. Energimyndigheten har för att utveckla vägledning och allmänna råd för dessa markkriterier inlett ett samarbete med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Samarbetet rör specifikt biomassa som framställs i Sverige.

Handläggare vid de fyra myndigheterna har tagit fram ett förslag till underlagsrapport. Det övergripande syftet med rapporten är att utgöra underlag för Energimyndighetens kommande vägledning till ekonomiska aktörer och till oberoende granskare för biomassa som specifikt framställs i Sverige. Vägledningar beräknas utarbetas och remissbehandlas under hösten 2011.

KSLA ska lämna svar till Energimyndigheten senast 26 augusti 2011.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.