KOM2011-416


Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter på Europaparlamentets förslag till reformer av EU:s förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Till remissvaret, KSLA:s yttrande över nedanstående förslag.

KOM 2011-416 – Förslag till

Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Förslaget till en reform av den gemensamma marknadsordningen har följande mål för att komma till rätta med de fem konstaterade stora problemområdena:

  • Förbättra sådana marknadsincitament som främjar hållbara produktionsmetoder.
  • Förbättra marknadsställningen för EU-produktionen.
  • Förstärkningen av sambandet mellan EU:s produktion och eventuella strukturella ändringar på EU:s marknad och kortsiktiga fluktuationer bör bättre avspeglas i producenternas strategier.
  • Förbättra EU-produkternas marknadspotential.
  • Stödja god förvaltning, minska de administrativa bördorna och förenkla regelverket.

Reformen av förordningen om den gemensamma marknadsordningen samverkar med reformen av EU:s förordning om den gemensamma fiskeripolitiken:

KOM 2011-425 – Förslag till

Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

Den gemensamma fiskeripolitiken behöver genomgå en genomgripande reform varigenom den nu gällande förordningen upphör att gälla. Den gemensamma fiskeripolitiken bör från och med den 1 januari 2013 ersättas med en ny gemensam fiskeripolitik som antas av Europarlamentet och rådet på grundval av det bifogade förslaget (KOM 2011-425).

Huvudsyftet med förslaget är att säkra långsiktigt hållbara miljövillkor för fisket och vattenbruket och att säkra att dessa kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning. Politiken bör inriktas på att de marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är möjligt att återställa och bevara fiskeresurserna på ett sådant sätt att man kan uppnå maximalt hållbart uttag senast 2015. Genom den gemensamma fiskeripolitiken bör det införas försiktighets- och ekosystemansatser i fiskeriförvaltningen.

Ledamöterna inbjuds att inkomma med synpunkter till Allmänna avdelningens sekreterare Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se.

Akademien ska lämna sitt remissvar till Landsbygdsdepartementet senast fredagen den 7 oktober.

(Foto: www.fotoakuten.se)


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…