KSLA Det gröna kunskapssamhället


Mervärdesskog

(Näringsdepartementet SOU 2006:81, Skogsutredningen N 2004:12)

KSLA Mervärdesskog

Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M 2006/4872/Kk – Rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen)

KSLA Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

EU:s markdirektiv

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M 2006/4085/Na – Meddelande från Kommissionen, KOM [2006] 231 och Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv [2006] 232)

Bildandet av fiskevårdsområden i Sverige

(Jordbruksdepartmentet Jo 2006/2401 – länsstyrelsernas redovisning av situationen och utvecklingen)

KSLA Fiskevårdsområden i Sverige

Lokal och regional samförvaltning av fisket

(Jordbruksdepartementet Jo 2006/3424 – Fiskeriverkets uppdrag)

KSLA Lokal och regional samförvaltning av fiske

Grönbok – Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

(Utbildningsdepartementet U 2007/3095/F)

KSLA Grönbok Nya perspektiv på europeiska forskningsområdet

Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan

(Naturvårdsverket 311-3516-07 No)

KSLA Förslag till nationalparksplan

Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål

(Jordbruksverket – Rapport 22-2067/07)

KSLA Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål

Bioenergi från jordbruket – en växande resurs

(Jordbruksdepartementet SOU 2007:36 – utredning om jordbruket som bioenergiproducent)

KSLA Bioenergi från jordbruket – en växande resurs

Översyn av analysverksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI)

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2976)

KSLA Översyn av analysverksamheten vid SLI

Handlingsplan för Nationellt nätverk för landsbygdsutveckling

(Jordbruksverket)

KSLA Nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling

Kravet på Skogs- och miljöredovisning, SMÖR

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2287)

KSLA Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning – SMÖR

Ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2852/LB)

KSLA Ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle, framtaget av 22 organisationer inför 2008 års forskningspolitiska proposition.

KSLA Det gröna kunskapssamhället


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…