KSLA Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet


Resurser för kvalitet

(Utbildningsdepartementet SOU 2007:81)

KSLA Resurser för kvalitet

Karriär för kvalitet

(Utbildningsdepartemenetet SOU 2007:98)

KSLA Karriär för kvalitet

Skyddet av Levande skogar

(Miljödepartementet – Statskontorets rapport 2007:14)

KSLA Skyddet av Levande skogar

Precisering av begreppet Hållbart nyttjande inom jordbruket

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/3607 – Jordbruksverkets rapport 2007:23)

KSLA Hållbart nyttjande inom jordbruket

Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom!”

(Miljödepartementet)

KSLA Nu är det bråttom – miljömål 2008

KSLA Nu är det bråttom – Annika Åhnberg kommentar

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/3400 – Fiskeriverkets redovisning av regeringsuppdrag)

KSLA Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

(Jordbruksdepartementet Jo2007/3375 – Fiskeriverkets rapport)

KSLA Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur – Komet

(Miljödepartementet M2007/2364/Na)

KSLA Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.