Remissammanställning för 2013


Yttrande över Kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och bränsledirektiven

Näringsdepartementet: synpunkter på Europeiska Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

KSLA:s svar över Förslag till ändring i Förnybarhet och bränsledirektiven

Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

Miljödepartementet: yttrande över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050″.

KSLA:s yttrande över Klimatfärdplan 2050

KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel

Näringsdepartementet: synpunkter på regeringens förslag till en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel liksom förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel

KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

Miljödepartementet: yttrande över tre rapporter:

  • Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen)
  • Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31
  • Grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012.

KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön

Landsbygdsdepartementet: yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5).

KSLA:s yttrande över rapport om Djurhållning och miljön

Yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen: yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen.

KSLA:s yttrande Kvävegödsling

Yttrande över delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning

Miljödepartementet: synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, (SOU 2013:43).

KSLA:s yttrande över Långsiktigt hållbar markanvändning

Synpunkter på rapporten ”Fria eller fälla”

Riksantikvarieämbetet: synpunkter på rapport ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”.

KSLA:s synpunkter på ”Fria eller fälla”

Yttrande över regeringsuppdrag om licensjakt på säl

Landsbygdsdepartementet: synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om införande av licensjakt på säl.

KSLA:s yttrande om Licensjakt på säl

Yttrande över lag-PM om tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Socialdepartementet: synpunkter på regeringens lagpromemoria om Tekniska egenskapskrav oh kommunala markanvisningar.

KSLA:s yttrande om Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv

Naturvårdsverket: synpunkter på Nationell förvaltningsplan för storskarv (Dnr NV-00342-13).

KSLA:s yttrande över Naturvårdsverkets förslag till Nationell förvaltningsplan för storskarv


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…