Remissammanställning för 2014


De remisser som KSLA har lämnat under 2014. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2013 och som besvaras av KSLA 2014 sorteras in under 2014.

Synpunkter på utredning Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Miljödepartementet: synpunkter på SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster.

KSLA:s synpunkter på Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Synpunkter på Förstudie om nationellt skogsprogram

Landsbygdsdepartementet: synpunkter på Skogsstyrelsens förslag om Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstagande (Meddelande 5 2013).

KSLA:s yttrande om förstudien

Yttrande om regeringens biståndspolitiska plattform

Utrikesdepartementet: KSLA har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget till Regeringens biståndspolitiska plattform, Skr 2013/14.

KSLA:s yttrande om regeringens biståndspolitiska plattform

Yttrande om utredningen Hållbar återföring av fosfor

Miljödepartementet: KSLA har beretts möjlighet att lämna remissvar på utredningen om ”Hållbar återföring av fosfor” – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor. Rapport Naturvårdsverket 6580.

KSLA:s yttrande om ”Hållbar återföring av fosfor”

Yttrande om förslaget till svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020

Landsbygdsdepartementet: KSLA har fått möjlighet att yttra sig om ”Gårdsstödet 2015–2020 – förslag till svenskt genomförande” (Ds 2014:6).

KSLA:s yttrande om förslaget till svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020

Yttrande om utredningen om fossilfri fordonstrafik

Näringsdepartementet: KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84).

KSLA:s yttrande om utredningen om fossilfri fordonstrafik

Yttrande om rapporter om tunga fordon på allmän väg

Näringsdepartementet: KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet (N2014-3453-TE och N2014-3454-TE).

KSLA:s yttrande om tunga fordon på allmän väg

Yttrande om vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

Miljödepartementet: KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet i Vattenverksamhetsutredningen: I vått och torrt –  förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).

KSLA:s yttrande om Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

Yttrande om slutbetänkandet Jordbruks- och bostadsarrende

Justitiedepartementet: KSLA har beretts tillfälle att  yttra sig över Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32), slutbetänkandet från Tomträtts- och Arrendeutredningen.

KSLA:s yttrande över Tomträtts- och Arrendeutredningens slutbetänkande

Yttrande över delbetänkande Med miljömålen i fokus – mark och vatten

Miljödepartementet: KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50.

KSLA:s yttrande över Med miljömålen i fokus – mark och vatten

 


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.