Remissammanställning för 2016


De remisser som KSLA har lämnat under 2016. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2015 och som besvaras av KSLA 2016 sorteras in under 2016.

Research quality evaluation in Sweden – FOKUS, Dnr U2014/07505/F.

Utbildningsdepartementet (2016-01-08).

2016-01-08 KSLA om FOKUS_Research Quality Evaluation

Uppdrag om växtskyddsforskning – Formas.

Formas (2016-02-15)

2016-02-15 Formas Uppdrag växtskyddsforskning

Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket – NV-08573-15.

Naturvårdsverket (2016-02-26)

2016-02-26 KSLA om artskyddsärenden

Museiutredningen, ny museipolitik – SOU 2015:89, Dnr Ku2015/02515/KL.

Kulturdepartementet (2016-03-08)

2016-03-17 KSLA om Museiutredningen – ny museipolitik

Skolverkets förslag beträffande naturbruksprogrammet – Dnr 2015:1247.

Skolverket (2016-03-18)

2016-03-18 KSLA om Skolverket förslag beträffande naturbruksprogrammet

Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet – M2015/04264/Ee.

Regeringskansliet (2016-04-04)

2016-04-04 KSLAs yttrande Riktlinjer FoU inom energiomradet

Förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Dnr M2016/00703/KI.

Miljö- och energidepartementet (2016-06-10)

2016-06-10 KSLA om Klimatpolitiskt ramverk

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29

Utbildningsdepartementet (2016-06-17)

2016-06-17 KSLA om Trygghet och attraktivitet

Förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr UD2016/09273/IU.

Utrikesdepartementet (2016-06-27)

2016-06-27 KSLA om UDs Policyramverk

Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter – SOU 2016:22 (Dnr M2016/00673/Ke)

Miljö- och energidepartementet (2016-08-30)

2016-08-30 KSLA om Begränsning av odling av GM-växter

Miljömålsberedningens förslag till en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Dnr M2016/01735/Kl

Miljö- och energidepartementet (2016-10-20)

2016-10-20 KSLA om Klimat- och luftvårdsstrategi

Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram, Dnr N2015-2214-sk

Näringsdepartementet (2016-11-09)

KSLA om underlag till nationellt skogsprogram


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.