2016-02-26 KSLAs yttrande om artskyddsärenden


Yttrande: Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens förslag till gemensamma riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska handläggas (NV-08573-15).

Skogsbruk är en näring där beslut fattas med långsiktig verkan och med resultat långt fram i tiden. Skogsbruket är därför i behov av tydliga, klara och långsiktigt säkra spelregler för att våga investera i brukandet. Det är därför viktigt för skogsbruket att hanteringen av artskyddsfrågorna upplevs som rimlig och att hanteringen blir rättssäker inte minst när flera myndigheter är inblandade.

KSLA hävdar att problemen som beskrivs till stor del är skapade i samband med besluten om de regelverk som nu myndigheterna försöker att tillämpa. Det finns därför behov av en större översyn där hela implementeringen av artskyddsförordningen och tillämpningen genomlyses. Dessutom måste en utredning genomföras där konsekvenserna för skogsbruk och skogsägande analyseras. Mot bakgrund av ovanstående anser KSLA att de i remissen föreslagna riktlinjerna måste omarbetas.

Förslaget i nuvarande skick kan ej tillstyrkas.

Ladda ned det fullständiga remissvaret till höger


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…