Yttrande över Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter


Remisser

KSLA har nu beretts tillfälle att lämna synpunkter på Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter, SOU 2016:22 (Dnr M2016/00673/Ke) och akademien vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattningsvis anser KSLA att:

  • Utredningens förslag inte bör implementeras. Det saknas tillräckliga motiv för att införa en möjlighet att förbjuda en odling som redan blivit godkänd i en prövning enligt EU:s omfattande regelverk för genetiskt modifierade växter.
  • Varken miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kan utnyttjas för att förbjuda odling i Sverige av genetiskt modifierade växter som är godkända av EU, eftersom dessa aspekter redan beaktas i EU:s regelverk.
  • Direktivet 2015/412 och arbetet i den aktuella utredningen visar på behovet av dialog mellan förespråkare för och motståndare till användning av växtbioteknik i växtförädlingen. KSLA:s dialogprojekt om Biotekniken i växtodlingen har visat att det finns förutsättningar att komma till konstruktiv dialog och samsyn i dessa frågor.

Läs KSLA:s ytterligare synpunkter i det fullständiga remissvaret här till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.