Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI R 2 010:17) och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad” (ER R 2 009:19).

Sammanfattningsvis anser KSLA:

  • att produktionen av rötad biogas från i första hand gödsel, andra restprodukter från jordbruket samt sorterat biologiskt avfall från livsmedelsindustrier, handel och hushåll kan och bör mångdubblas
  • att Energimyndighetens förslag om ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas bör genomföras
  • att metanreduceringsstödet för en viss anläggning ska gälla under minst 15 år
  • att Energimyndighetens förslag att tilläggsersättningen för vall till foder också ska gälla vid biogasanvändning
  • att Landsbygdsprogrammets investeringsstöd för biogasanläggningar ska vara minst 40% och att takbeloppet ska slopas
  • att termisk förgasning ska få ökade FUD-resurser
  • att målet för förnybara drivmedel inom transportsektorn för 2020 bör höjas till minst 20%
  • att Energimarknadsinspektionens förslag att propanspetsning av biogasen åläggs nätägaren ska avvisas
  • att EI:s förslag att Svenska Kraftnät ska ta ansvar för en gasinfrastruktur ska avvisas
  • att högre skatt på naturgas skulle gynna biogasens utveckling

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.