Yttrande över delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, (SOU 2013:43).

Miljömålsberedningens uppdrag är att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning, som ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning. Det övergripande målet är förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås.

KSLA:s yttrande över delbetänkandet finns att ladda ned här till höger.

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.