Yttrande över EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19).

Sammanfattning

KSLA tillstyrker utredningsförslaget. Akademien menar att EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i promemorian kommer att främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Detta genom att styrkeförhållandena mellan olika led i kedjan utjämnas. Förslaget i promemorian ligger därför väl i linje med riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi där det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Hela remissvaret finns att hämta uppe till höger.

Foto: Tom Glod/Pixabay.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.