KSLA Fiskelagsutredningen SOU2010-42


Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42)

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har fått tillfälle att inkomma med synpunkter enligt rubricerade betänkande. Sammanfattningsvis framför KSLA följande.

KSLA

  • bedömer att utredningen som helhet har så stora svagheter att den inte utan omfattande omarbetning kan ligga till grund för en ny fiskevårdslag
  • bedömer att fiskevårds- och resursförvaltningsperspektivet är alltför knapphändigt behandlat i utredningens förslag
  • bedömer att EU:s beslut om en ny CFP; införandet av marina direktivet; förslagen om en ny havsplanering och den nya myndighetsstrukturen innebär att det krävs en grundlig omarbetning av många av de förslag som ges
  • anser att portalparagrafen bör omformuleras så att det klart framgår att lagens syfte och mål är att upprätthålla fungerande akvatiska ekosystem där fiskevården står i centrum för förvaltningen
    önskar en renodling av lagrum avseende fiske och fiskerelaterad verksamhet
  • anser att det bör införas ett generellt avsaluförbud för fritidsfisket som sker med stöd av frifiskerätt
  • bedömer att utredningen i alltför hög utsträckning fokuserar på det traditionella yrkesfisket och dess förhållande till EU:s regelverk medan vattenbruket samt det nya yrkesfiske som växer fram genom framförallt sportfisketurism i praktiken saknas helt.

KSLA avstyrker utredarens förslag om en sänkning av straffsatserna gällande brott mot fiskevårdslagen samt förslaget om en kraftig utökning av allmänhetens rätt till fiske med mängdfångande redskap på allmänt vatten. 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…