Förstudie om nationellt skogsprogram


Remisser

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens förslag om Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstagande (Meddelande 5 2013).

Sammanfattning och övergripande ställningstagande

KSLA delar Skogsstyrelsens bedömning att ett svenskt nationellt skogsprogram (NSP) kan ge mervärden i förhållande till hur svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och implementerats. KSLA stödjer även att den innehållsliga ramen för ett NSP måste vidgas till att vara skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Endast med denna vidare ram kan ett NSP ge möjlighet att skapa de mervärden som eftersträvas och som efterfrågas idag och i framtiden.

Skogssektorn möter idag många krav och förväntningar som går bortom de traditionellt skogspolitiska frågorna. Genom ett NSP finns möjlighet

 • att mer systematiskt inkludera och sammanväga samtliga skogspolitiska mål,
 • att beakta och integrera departements- och myndighetsövergripande frågor som berör skogsnäringen till ett helhetsperspektiv,
 • att beakta skogens roll vertikalt i olika förädlings- och värdekedjor,
 • att beakta det regionala och/eller lokala perspektivet med hänsyn till skogens varierande roll i olika delar av landet,
 • att på ett strukturerat sätt inkludera forskning och utveckling rörande skogsnäringen så att samhällsutvecklingen gagnas på kort och lång sikt samt identifiera behov av ny forskning, samt
 • att effektivisera och stärka Sveriges engagemang i internationella skogsfrågor.

KSLA vill dock samtidigt anföra att förväntad positiv utveckling genom ett NSP förutsätter:

 • Att etableringen av ett nationellt skogsprogram baseras på ett brett politiskt stöd som möjliggör att programmet kan verka långsiktigt och fortsätta verka även vid förändrad politisk sammansättning i riksdag och regering,
 • Att det nationella skogsprogrammet får mandat att integrera väsentliga politikområden som berör skogen för att kunna motverka/överbrygga policyfragmentering,
 • Att programmet tillåts vara verkligt policyskapande med hantering av målkonflikter samt återkoppling till viktiga politikområden,
 • Att det leds från Statsrådsberedningen för att uppnå den politiska tyngd som behövs samt har ett självständigt kansli för att hantera det övergripande uppdraget,
 • Att man under initieringsfasen noga överväger, avgränsar och fastställer skogsprogrammets mandat och resurser,
 • Att det skapas goda förutsättningar för en bred aktörssamverkan som ej begränsas enbart till den traditionella skogsnäringen för att uppnå delaktighet, delägarskap och bredare värderingar,
 • Att programmet utformas med konkreta mål med tillhörande tidsplaner samt med en relevant uppföljnings- och utvärderingsprocess, samt
 • Att såväl forskningsfronterna inom olika områden beaktas som att viktiga områden för ny forskning och utredningsverksamhet identifieras i programmet.

Hela yttrandet finns att ladda ned här till höger.

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.