140113 KSLA yttrande Nationellt skogsprogram


Förstudie om nationellt skogsprogram

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens förslag om Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstagande (Meddelande 5 2013).

Sammanfattning och övergripande ställningstagande

KSLA delar Skogsstyrelsens bedömning att ett svenskt nationellt skogsprogram (NSP) kan ge mervärden i förhållande till hur svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och implementerats. KSLA stödjer även att den innehållsliga ramen för ett NSP måste vidgas till att vara skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Endast med denna vidare ram kan ett NSP ge möjlighet att skapa de mervärden som eftersträvas och som efterfrågas idag och i framtiden.

Skogssektorn möter idag många krav och förväntningar som går bortom de traditionellt skogspolitiska frågorna. Genom ett NSP finns möjlighet

 • att mer systematiskt inkludera och sammanväga samtliga skogspolitiska mål,
 • att beakta och integrera departements- och myndighetsövergripande frågor som berör skogsnäringen till ett helhetsperspektiv,
 • att beakta skogens roll vertikalt i olika förädlings- och värdekedjor,
 • att beakta det regionala och/eller lokala perspektivet med hänsyn till skogens varierande roll i olika delar av landet,
 • att på ett strukturerat sätt inkludera forskning och utveckling rörande skogsnäringen så att samhällsutvecklingen gagnas på kort och lång sikt samt identifiera behov av ny forskning, samt
 • att effektivisera och stärka Sveriges engagemang i internationella skogsfrågor.

KSLA vill dock samtidigt anföra att förväntad positiv utveckling genom ett NSP förutsätter:

 • Att etableringen av ett nationellt skogsprogram baseras på ett brett politiskt stöd som möjliggör att programmet kan verka långsiktigt och fortsätta verka även vid förändrad politisk sammansättning i riksdag och regering,
 • Att det nationella skogsprogrammet får mandat att integrera väsentliga politikområden som berör skogen för att kunna motverka/överbrygga policyfragmentering,
 • Att programmet tillåts vara verkligt policyskapande med hantering av målkonflikter samt återkoppling till viktiga politikområden,
 • Att det leds från Statsrådsberedningen för att uppnå den politiska tyngd som behövs samt har ett självständigt kansli för att hantera det övergripande uppdraget,
 • Att man under initieringsfasen noga överväger, avgränsar och fastställer skogsprogrammets mandat och resurser,
 • Att det skapas goda förutsättningar för en bred aktörssamverkan som ej begränsas enbart till den traditionella skogsnäringen för att uppnå delaktighet, delägarskap och bredare värderingar,
 • Att programmet utformas med konkreta mål med tillhörande tidsplaner samt med en relevant uppföljnings- och utvärderingsprocess, samt
 • Att såväl forskningsfronterna inom olika områden beaktas som att viktiga områden för ny forskning och utredningsverksamhet identifieras i programmet.

Hela yttrandet finns att ladda ned här till höger.

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…