Regler om användning av främmande trädslag (Jo 2010/3670/LB)


Remisser

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler om användning av främmande trädslag” som grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.

Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.

Förslagen ger också skogsbruket möjlighet att anpassa produktionen till ett varmare klimat. Förändringarna bör med vissa undantag genomföras snarast.

KSLA anser dock att föreskrifterna om främmande trädslag nära formellt naturvårdsavsatt mark är väl svepande och kan bli svårtolkade. Akademien anser också att om arealbegränsningar för planteringar av främmande trädslag ska ha relevans så ska de gälla för regioner och totalarealer i stället för årliga restriktioner. Ytterligare utredning förordas huruvida alla främmande trädslag innebär försämring i lavbetet, liksom beträffande regelverket kring markägares rätt till ersättning om främmande trädslag inte får användas p g a lagstiftning.

Akademien menar att Sibirisk lärk bör klassas som ett främmande trädslag, att contortatall inte bör klassas som invasiv art och att svartgranens spridningbenägenhet bör studeras bättre.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.