Synpunkter på rapporten ”Fria eller fälla”


Remisser

Fria eller fälla?

En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”. Vi tackar för möjligheten och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattande synpunkter:

  • Skriften/arbetsmodellen har ambitionen att vara ett medel att förebygga konflikter. Initiativet är bra och vi bedömer att ett dokument som detta är en viktig förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller trädens framtid i offentliga miljöer, inte minst i städer.
  • Som helhet är skriften viktig, relevant och strategisk. De detaljerade synpunkter vi har att framföra rör framför allt de inledande delarna, eftersom dessa lägger grunden för hur modellen uppfattas och används.
  • Metoden behöver troligen testas i fält och därefter revideras innan den slutligen läggs fast och rekommenderas.

Ladda ned hela yttrandet här till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.