KSLAs svar Grön infrastruktur_2018


Grön infrastruktur i Stockholms län

KSLA har lämnat synpunkter på Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län. KSLA anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Det fortsatta arbetet med konkreta åtgärder måste genomföras i dialog med markägare och andra intressenter.

Sammanfattning av KSLA:s yttrande

  • KSLA delar rapportens synsätt, att för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive produktion, rekreation och naturupplevelser, måste man utgå från en helhetssyn på landskapet.
  • Det är angeläget att utveckla en handlingsplan för grön infrastruktur, eftersom Stockholms läns snabba befolknings- och näringslivsutveckling leder till ökad press på mark, samtidigt som efterfrågan på ekosystemtjänster ökar.
  • KSLA anser att markägarens roll bör belysas bättre både när det gäller rättigheter och skyldigheter. Markägaren har en kritisk roll och arbetet med grön infrastruktur måste ske i dialog och samförstånd med dem som äger och brukar marken. Juridiska och ekonomiska konsekvenser måste klargöras. Om markägare förväntas avstå från att bruka sin mark ska ersättning betalas ut.
  • KSLA vill understryka att bättre samarbete behövs mellan olika intressenter i landskapet, såväl mellan markägare, företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter, som, i vissa fall, mellan olika delar av kommuner och myndigheter.
  • KSLA vill särskilt betona betydelsen av vardagslandskapet, som utgör spridningskorridorer och livsmiljö för arter som tillsammans är viktiga för produktionen av ekosystemtjänster. Vardagslandskapet kan ha stort ekologiskt värde utan att vara föremål för särskilt områdesskydd.
  • Handlingsplanen för Stockholms län bör samordnas med motsvarande planer för omgivande län, samt med annan planering i länet.

Rapporten LST-rapport 2018:26  har remitterats av Länsstyrelsen i Stockholms län. Den har diarienummer: 106-2131-2015


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.